messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองการศึกษา
นางดวงจิตร สมสวย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
โทร : 0935053553
นางสาวอรมณี บุริขันธ์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
โทร : 0808831217
นางสาวมาลินี พิลาชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
โทร : -
นางนฤมล ภูราศรี
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวนพัฒนา
โทร : 0862409102
นางสาวมณี อุดมชัย
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0611327712
นางบุษบา นาคะโชติ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0862226198
นายธนวัฒน์ จันทร์เพ็ง
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0833583870
นายผจงพล วาสเสนะ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล
โทร : 0996966099
นางเสถียร ไพรสณฑ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
โทร : 0815541462
นางสวย ไพรสณฑ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
โทร : 0885504526
นางศุจินา โมระสาก
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยธาราม
โทร : 0648532430
นางสาวปิยะมาศ ผาชาตัน
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไร่เดียว
โทร : 0929074938
นางสาววิภาวรรณ สิงห์พิลา
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไร่เดียว
โทร : 0828555671
นางสาวอรนุมา โสวันทา
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแข้
โทร : 0934522232
นายศิวนนท์ พนะขันธ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแข้
โทร : 0803988519
นางกุหลาบ พรมเมืองเปลื่อย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวนพัฒนา
โทร : 0952295815
นางสางปัญจมา เยี่ยงมโนธรรม
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0840285574
นางสาวกนกกาญจน์
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0908532050
นางสาวศันสนีย์ อุดมชัย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0982147819
นางสาววินัสศิรินทร์ ชมชื่น
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
โทร : 0981026861
นายสุวรรณ ภูผาสุข
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
โทร : 0821245663
นางสาวอุไรวรรณ ปุริสา
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
โทร : 0905949113
ว่าง
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล
โทร : -
นางสาววิมล สินทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0810507549