เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0954131493
นายแสงจันทร์ นามนิตย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0806734289
นายประวัติ นิยะนัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
โทร : โทร.0617308789
นายสุนทร พิมพ์รส
เลขานุการนากยกฯ
โทร : 0644064169
นางอุไร โทไข่ษร
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 0953358999
group ฝ่ายสภา
นายทองรัตน์ สันทะเมือง
ประธานสภาฯ
โทร : 0611308644
นายจันทะวงค์ กิ้วภาวัน
รองประธานสภาฯ
โทร : 0928466631
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
เลขานุการสภาฯ
โทร : 0623462142
นายอภิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0630466084
นางสาวอนงค์ลักษณ์ ปัจฉิม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0807345326
นายไซโก้ โถนารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0636154980
นายดาวรุ่ง ไถวะวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0937095167
นายวัชรพงษ์ ราชดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต1
โทร : 0616617512
นายอุบล ดาน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0637473218
นายขันทอง ยุติกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0807150292
นายนารี ยนยุบล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0922937747
นายสุรัตน์ ผลบุภพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0889310957
นายบุญใจ ปาระพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทัน เขต2
โทร : 0652647977
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาลตำบลนาทัน
โทร : 0956708123
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลนาทัน
โทร : 0872325246
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0896823232
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0898623755
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0642120424
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
โทร : 0896823232
group สำนักปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล
โทร : 0956708123
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0872325246
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0896823232
นางบุษบา บุญอาสา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0816677136
นายอิสรานุวัฒน์ ลาลูน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0971162573
นายช่วงชัย พื้นสุนทร
นิติกร
โทร : 0956699332
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0623462142
นางสาวเย็นฤดี พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0934459408
นางสาวกนกลักษณ์ ขินานา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0619468233
นางทองศรี นังตะลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
โทร : 0861223523
จ.อ.นำตระกูล พรมกันยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0834136598
นางสาวภูษณิศา พิหูสุูจน์
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0656672948
นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0928858305

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0864557608
นางสาวปรียาภรณ์ เทศารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0872136899
นางสาวสุภาภรณ์ ภูแด่น
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0910598806
นายพงษ์พิพัฒน์ มีสาระพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0611195173
นางสาวอนุธิดา คิสารัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
โทร : 0857596647
นางสาวศิริภากรณ์ คุราวัน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0959015121
นางสาววรรณนิสา รักษาพันธ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0934875481
นายสุตนันต์ จันทะหงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0980315961
นายสราวุธ สมสวย
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0879555052
นางสาวเอ็มอร ไทธะนุ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0843919939
นายวัลลภ กุดวงศ์แก้ว
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 0857424348
นายไกรวรรณ นาทองคำ
พนักงานขับรถ
นายนิราศ ศรีวงออน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
โทร : 0632630625
นายธีรภัทร นิลนนท์
คนงานทั่วไป
โทร : 0864557608
นายสีเครือ โทไข่ษร
คนงานทั่วไป
โทร : 0864557608
นายสุริญา ด้วยโชติ
คนงานทั่วไป
โทร : 0982270481
นายเชษฐา ไพรสณฑ์
ยาม
โทร : 0864557608
group กองคลัง
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0898623755
นางสาวฐิตาภา ศรีภาษา
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0933539889
นางสาวลลิสา ชมชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0630099491
นางภาสินี โพคาวัฒน์
นักวิชาการคลัง
โทร : 0650900182
นางกฤติยา มังครัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0966971046
นายวุฒิพงษ์ ระวิเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0864557608
นางสาวอาภาพร ศิลาพจน์
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0834185791
นางลัดดาภรณ์ ภูพิลา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0928505828
นางสาวจารุ พันโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0972192709
นางสาวณัฏฐ์ศศิ วิเสษหวาน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0801888192
นางสาวปวีณ์สุดา ศรีวงออน
ผช.จพง.ธุการ
โทร : 0898878826
นางสาวอริสา ศรีสวัสดิ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
โทร : 0934964207
นางสาวนภาลัย พรมรัตน์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
โทร : 0629626377
นางสาวรุ่งฤทัย พนะขันธ์
ผช.จพง.พัสดุ
โทร : 0981940685
นางสาวพัชรียา ผาชาตา
ผช.จพง.พัสดุ
โทร : 0956611006
group กองช่าง
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0642120424
นางสาวอรมณี บุริขันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0646862729
นายเปรมสัณฑ์ ถิ่นอภัย
ผช.นายช่างออกแบบ
โทร : 0654478928
นายนวพล ยศกำธร
ผช.นายช่างโยธา
โทร : 0821188790
นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0933452070
นายสุรินทร์ ดีประวี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0963978926
นายสรนันท์ จันทะวัน
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0658588484
นายวิพักตร์ ศรีวงค์ออน
ผช.จพง.ประปา
โทร : 0860325428
นายคมกริช ยี่สารพัฒน์
ผช.จพง.งานประปา
โทร : 0982430900
นายรุ่งโรจน์ ภูพิลา
พนักงานขับรถกองช่าง
โทร : 0981139634
นางฐิติพร พัฒนสาร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0610306343
นางสาวพรนภา นิยะนันท์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
โทร : 0929728896
นายวราวุธ แช่มชื่น
คนงานทั่วไป
โทร : 0935733856
group กองการศึกษา
นางดวงจิตร สมสวย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
โทร : 0935053553
นายประยูร แกมนิรัตน์
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0857551043
นางนิภาวรรณ ฐานสินเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
โทร : 0971453159
นางพิมพร นาทองห่อ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
โทร : 0958796901
นางนฤมล ภูราศรี
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวนพัฒนา
โทร : 0862409102
นางสาวมณี อุดมชัย
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0611327712
นางบุษบา นาคะโชติ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0862226198
นายธนวัฒน์ จันทร์เพ็ง
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0833583870
นายผจงพล วาสเสนะ
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล
โทร : 0996966099
นางเสถียร ไพรสณฑ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
โทร : 0815541462
นางสวย ไพรสณฑ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
โทร : 0885504526
นางศุจินา โมระสาก
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยธาราม
โทร : 0648532430
นางสาวปิยะมาศ ผาชาตัน
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไร่เดียว
โทร : 0929074938
นางสาววิภาวรรณ สิงห์พิลา
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไร่เดียว
โทร : 0828555671
นางสาวอรนุมา โสวันทา
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแข้
โทร : 0934522232
นายศิวนนท์ พนะขันธ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแข้
โทร : 0803988519
นางกุหลาบ พรมเมืองเปลื่อย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวนพัฒนา
โทร : 0952295815
นางสางปัญจมา เยี่ยงมโนธรรม
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0840285574
นางสาวกนกกาญจน์
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0908532050
นางสาวศันสนีย์ อุดมชัย
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อ
โทร : 0982147819
นางสาววินัสศิรินทร์ ชมชื่น
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
โทร : 0981026861
นายสุวรรณ ภูผาสุข
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
โทร : 0821245663
นางสาวอุไรวรรณ ปุริสา
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาทอง
โทร : 0905949113
นางสาววรารักษ์ รุ่งเรือง
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาตาล
โทร : 0981259399
นางสาววิมล สินทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0810507549
group กองสาธารณสุข
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
โทร : 0896823232
นายวีรพล บึงไกล
นักวิชาการสุขาภิบาล
โทร : 0951803395
นางสาวปุณิกา สุวรรณพฤก
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0956644787
นางสาวมะลิ นิยะนัน
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0624598796
นายเวียงชัย โสวันทา
พนักงานขับรถ
โทร : 0934781267
นายอดิศร โถนารัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0638871423
group กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลนาทัน
นายจะริต ไทธะนุ
กำนันตำบลนาทัน (หมู่ 5)
นายไชยา โถนารัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
นายอำพันธ์ นามนิตย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นายบุญเพ็ง ยุติกิจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
นายสำรวย ฆารภูมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
นางชีวารัตน์ คะอังกุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
นายมนัส ศรีสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายบุญตา จังนาลุน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นายคำพู บุริขันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
นายลอง การกระบวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
นายสมหมาย ราชดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
นายพงษ์ ดีประติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
นายการะบูรณ์ โมระสาก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
นายบุญนำ ด้วยโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14
นายสมาน สุภาแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15
นางชบาไพร ดีประวี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16