เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
info คำขวัญและพันธกิจ
คำขวัญเทศบาลตำบลนาทัน
ธรรมชาติป่าภูพาน แหล่งโบราณสามพันปี ผ้ามัดหมี่ที่สร้างสรรค์ เครื่องจักสานอันล้ำค่า ในพรรษาบุญข้าวสาก ล้วนมีมากการเกษตร ทุ่งผาเพชรพระหินทราย ธารน้ำไหลสายอ่างข่า รสโอชาบั้งข้าวหลาม ขบวนงามแห่กลองยาว
พันธกิจ
พันธกิจตำบลนาทัน (MISSION) 1.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2.การปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 3.การอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 4.การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึษา 5.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 6.การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 7.การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี