messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
info สภาพทางสังคม
ข้อมูลด้านสังคม
ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 13,951 คน แยกเป็นชาย 7,103 คน หญิง 6,848 คน จำนวนครัวเรือน 3,409 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 147 คน / ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ประชากร หมู่บ้าน ชื่อบ้าน ประชากร ( ณ เมษายน 2556 ) จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 นาทัน 439 427 866 195 2 หนองสระพัง 337 302 639 159 3 หนองสระพัง 370 357 727 193 4 โจด 539 496 1035 233 5 นาตาล 447 422 869 223 6 นาไร่เดี่ยว 470 443 913 212 7 ดงสวนพัฒนา 718 711 1429 390 8 โนนค้อ 385 391 776 196 9 โนนค้อ 371 357 728 176 10 สร้างแข้ 258 235 493 121 11 โนนค้อ 577 557 1134 253 12 โนนค้อ 389 373 762 164 13 นาทัน 387 379 766 176 14 โนนค้อ 355 363 718 165 15 ดงสวนพัฒนา 741 709 1450 396 16 นาไร่เดี่ยว 320 326 646 157 รวม 7,103 6,848 13,951 3,409 ที่มา : งานทะเบียนเทศบาลตำบลนาทัน ณ เดือน พฤษภาคม 2556 จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตเทศบาลตำบล - หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล เขตๆ ละ 6 คน รวมสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 12 คน แยกเป็นดังนี้ * เขต 1 ได้แก่ หมู่ 1 ,หมู่ 5, หมู่ 8 , หมู่ 9 , หมู่ 11, หมู่ 12, หมู่ 13, หมู่ 14 * เขต 2 ได้แก่ หมู่ 2 ,หมู่ 3, หมู่ 4 , หมู่ 6, หมู่ 7 ,หมู่ 10, หมู่ 15 , หมู่ 16 ท้องถิ่นอื่น ภายในเขตเทศบาลตำบลนาทัน * จำนวนเทศบาล - แห่ง * จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง สถานศึกษา * โรงเรียนประถมศึกษา 0 แห่ง * โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 6 แห่ง * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์ * ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 16 แห่ง * ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง องค์การทางศาสนา * วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง การสาธารณสุข * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทัน 2 แห่ง * สุขศาลาประจำหมู่บ้าน 16 แห่ง * อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน * จุดพักสายตรวจและศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 1 แห่ง ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ (คน) หมายเหตุ 1 นาทัน 101 2 หนองสระพัง 52 3 หนองสระพัง 64 4 โจด 65 5 นาตาล 62 6 นาไร่เดี่ยว 62 7 ดงสวนพัฒนา 128 8 โนนค้อ 86 9 โนนค้อ 92 10 สร้างแข้ 43 11 โนนค้อ 104 12 โนนค้อ 78 13 นาทัน 92 14 โนนค้อ 67 15 ดงสวนพัฒนา 108 16 นาไร่เดี่ยว 54 รวม 1,258 ที่มา : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน ตำบลนาทัน ณ เดือนพฤษภาคม 2556 ข้อมูลจำนวนผู้พิการ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ (คน) หมายเหตุ 1 บ้านนาทัน 24 2 บ้านหนองสระพัง 12 3 บ้านหนองสระพัง 16 4 บ้านโจด 9 5 บ้านนาตาล 8 6 บ้านนาไร่เดียว 7 7 บ้านดงสวนพัฒนา 8 8 บ้านโนนค้อ 29 9 บ้านโนนค้อ 17 10 บ้านสร้างแข้ 2 11 บ้านโนนค้อ 23 12 บ้านโนนค้อ 11 13 บ้านนาทัน 14 14 บ้านโนนค้อ 19 15 บ้านดงสวนพัฒนา 21 16 บ้านนาไร่เดียว 5 รวม 225 ที่มา : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนาทัน ณ เดือน พฤษภาคม 2556
การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน การคมนาคม * เส้นทางจากอำเภอคำม่วง - อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งผ่านหมู่ 5, 4, 6, 16 10, 7, 15 ตามลำดับ เป็นถนนลาดยาง แต่จะมีอยู่ 2 ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง คือ จากบ้านนาไร่เดียว หมู่ 16 ถึงบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 เป็นถนนลูกรัง ประมาณ 1 กิโลเมตร และจากบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 ถึง บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 7 เป็นถนนลูกรังประมาณ 2 กิโลเมตร * เส้นทางจากอำเภอคำม่วงถึงบ้านหนองสระพัง หมู่ 2, 3 ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง * ถนนจากตำบลสู่อำเภอคำม่วง มี 2 สาย สายที่ 1 โดยผ่านบ้านโนนค้อ บ้านนาทัน บ้านนาตาลไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร สายที่ 2 โดยผ่านบ้านดงสวน บ้านสร้างแข้ บ้านนาไร่เดี่ยว บ้านโจดไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางทั้งหมด * ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาทันเป็นถนนลาดยาง * ถนนเข้าสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลนาทัน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง การโทรคมนาคม * ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง * ร้านอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง การไฟฟ้า *ตำบลนาทันมีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนยกเว้นครัวเรือนที่ย้ายไปอยู่ไกลจากชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *ดิน พื้นที่ดินส่วนมากมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายและดินภูเขา ก่อให้เกิดการกัดเซาะและการพังทลายของดินได้ง่าย *ป่าไม้ ตำบลนาทันอยู่ในพื้นที่รอยต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ รวม 15,000 ไร่ ซึ่งรวมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ * แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 16 สาย - บึง 24 สาย *แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง - ฝาย 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 20 แห่ง - บ่อโยก 22 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 16 แห่ง - สระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก 7 แห่ง - ที่กักเก็บน้ำฝนขนาดต่างๆ 6 แห่ง *แหล่งน้ำที่สำคัญ - ลำห้วยสักกะ - อ่าวลำพันชาด - ลำห้วยถ้ำพวง - ลำห้วยบ่ง - ห้วยนาทัน - ลำห้วยหนองภู่ - ห้วยงิ้ว - ลำห้วยงา