เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 150
เดือนนี้ 8,059
เดือนที่แล้ว 14,977
ทั้งหมด 57,524

info สภาพทางสังคม
ข้อมูลด้านสังคม

ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น  13,951  คน  แยกเป็นชาย  7,103   คน   หญิง 6,848  คน    จำนวนครัวเรือน  3,409  ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  147 คน / ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประชากร ( ณ  เมษายน 2556 )

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

นาทัน

439

427

866

195

2

หนองสระพัง

337

302

639

159

3

หนองสระพัง

370

357

727

193

4

โจด

539

496

1035

233

5

นาตาล

447

422

869

223

6

นาไร่เดี่ยว

470

443

913

212

7

ดงสวนพัฒนา

718

711

1429

390

8

โนนค้อ

385

391

776

196

9

โนนค้อ

371

357

728

176

10

สร้างแข้

258

235

493

121

11

โนนค้อ

577

557

1134

253

12

โนนค้อ

389

373

762

164

13

นาทัน

387

379

766

176

14

โนนค้อ

355

363

718

165

15

ดงสวนพัฒนา

741

709

1450

396

16

นาไร่เดี่ยว

320

326

646

157

รวม

7,103  

6,848 

13,951

3,409 

 ที่มา : งานทะเบียนเทศบาลตำบลนาทัน  ณ  เดือน  พฤษภาคม  2556

 

            จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตเทศบาลตำบล        -    หมู่บ้าน                               

            แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล เขตๆ ละ 6 คน   รวมสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 12 คน แยกเป็นดังนี้ 

                        * เขต 1 ได้แก่  หมู่ 1 ,หมู่ 5, หมู่ 8 , หมู่ 9 , หมู่ 11, หมู่ 12, หมู่ 13, หมู่ 14     

                        * เขต 2 ได้แก่  หมู่ 2 ,หมู่ 3, หมู่ 4 , หมู่ 6, หมู่ 7 ,หมู่ 10, หมู่ 15 , หมู่ 16  

  ท้องถิ่นอื่น  ภายในเขตเทศบาลตำบลนาทัน

            *  จำนวนเทศบาล       -     แห่ง

            *  จำนวนสุขาภิบาล     -     แห่ง

  สถานศึกษา

*  โรงเรียนประถมศึกษา                                         0      แห่ง

*  โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น                   6      แห่ง

*  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                             8      ศูนย์

*  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน     16      แห่ง

*  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                   1      แห่ง

ð  องค์การทางศาสนา

*  วัด / สำนักสงฆ์                                             17      แห่ง

   การสาธารณสุข 

          *  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทัน                      2      แห่ง

          *  สุขศาลาประจำหมู่บ้าน                                     16      แห่ง

          *  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

          *  จุดพักสายตรวจและศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด       1      แห่ง

 

              ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพ 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุ (คน)

หมายเหตุ

1

นาทัน

101

 

2

หนองสระพัง

52

 

3

หนองสระพัง

64

 

4

โจด

65

 

5

นาตาล

62

 

6

นาไร่เดี่ยว

62

 

7

ดงสวนพัฒนา

128

 

8

โนนค้อ

86

 

9

โนนค้อ

92

 

10

สร้างแข้

43

 

11

โนนค้อ

104

 

12

โนนค้อ

78

 

13

นาทัน

92

 

14

โนนค้อ

67

 

15

ดงสวนพัฒนา

108

 

16

นาไร่เดี่ยว

54

 

รวม

1,258

 

 ที่มา : กองการศึกษา  งานพัฒนาชุมชน ตำบลนาทัน   ณ  เดือนพฤษภาคม  2556

 

     ข้อมูลจำนวนผู้พิการ 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุ (คน)

หมายเหตุ

1

บ้านนาทัน

24

 

2

บ้านหนองสระพัง

12

 

3

บ้านหนองสระพัง

16

 

4

บ้านโจด

9

 

5

บ้านนาตาล

8

 

6

บ้านนาไร่เดียว

7

 

7

บ้านดงสวนพัฒนา

8

 

8

บ้านโนนค้อ

29

 

9

บ้านโนนค้อ

17

 

10

บ้านสร้างแข้

2

 

11

บ้านโนนค้อ

23

 

12

บ้านโนนค้อ

11

 

13

บ้านนาทัน

14

 

14

บ้านโนนค้อ

19

 

15

บ้านดงสวนพัฒนา

21

 

16

บ้านนาไร่เดียว

5

 

รวม

225

 

                       ที่มา : กองการศึกษา  งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนาทัน  ณ  เดือน  พฤษภาคม  2556

การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

            การคมนาคม 

                   * เส้นทางจากอำเภอคำม่วง  - อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งผ่านหมู่  5, 4, 6, 16 10, 7, 15  ตามลำดับ  เป็นถนนลาดยาง แต่จะมีอยู่ 2 ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง คือ จากบ้านนาไร่เดียว หมู่ 16 ถึงบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 เป็นถนนลูกรัง ประมาณ 1 กิโลเมตร และจากบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 ถึง บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 7 เป็นถนนลูกรังประมาณ 2 กิโลเมตร

                   *  เส้นทางจากอำเภอคำม่วงถึงบ้านหนองสระพัง หมู่ 2, 3 ระยะทาง  5  กิโลเมตร

 เป็นถนนลาดยาง 

                   * ถนนจากตำบลสู่อำเภอคำม่วง มี 2 สาย สายที่ 1  โดยผ่านบ้านโนนค้อ บ้านนาทัน บ้านนาตาลไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง  12  กิโลเมตร สายที่ 2  โดยผ่านบ้านดงสวน บ้านสร้างแข้ บ้านนาไร่เดี่ยว บ้านโจดไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง  20  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางทั้งหมด

                   *  ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาทันเป็นถนนลาดยาง

                   * ถนนเข้าสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลนาทัน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

          

  การโทรคมนาคม 

                   * ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                5        แห่ง

                   * ร้านอินเตอร์เน็ต                                    1        แห่ง

            การไฟฟ้า

                   *ตำบลนาทันมีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนยกเว้นครัวเรือนที่ย้ายไปอยู่ไกลจากชุมชน

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          *ดิน พื้นที่ดินส่วนมากมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายและดินภูเขา ก่อให้เกิดการกัดเซาะและการพังทลายของดินได้ง่าย

          *ป่าไม้ ตำบลนาทันอยู่ในพื้นที่รอยต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ รวม 15,000 ไร่ ซึ่งรวมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  

          * แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   –  ลำน้ำ, ลำห้วย                             16      สาย

–                     บึง                                           24     สาย

           *แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง

                   –  ฝาย                                        15      แห่ง

                   –  บ่อน้ำตื้น                                  20      แห่ง                                                                                  

                   – บ่อโยก                                     22      แห่ง

                   – ประปาหมู่บ้าน                            16      แห่ง

                   – สระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก                 7        แห่ง

                    ที่กักเก็บน้ำฝนขนาดต่างๆ               6        แห่ง

 

           *แหล่งน้ำที่สำคัญ

              –  ลำห้วยสักกะ                               – อ่าวลำพันชาด

–               ลำห้วยถ้ำพวง                              – ลำห้วยบ่ง

–               ห้วยนาทัน                                  – ลำห้วยหนองภู่

–               ห้วยงิ้ว                                      – ลำห้วยงา

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร