เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 210
เดือนนี้ 8,119
เดือนที่แล้ว 15,037
ทั้งหมด 57,584

group สำนักปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาล
นายดำเนิน จันทะหงษ์
รองปลัดเทศบาล
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวทิพย์ภิมล ญาณกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางบุษบา บุญอาสา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางบุษบา บุญอาสา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายช่วงชัย พื้นสุนทร
นิติกร
นายช่วงชัย พื้นสุนทร
นิติกร
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
นักจัดการงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ตินะโส
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวเย็นฤดี พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเย็นฤดี พรมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกนกลักษณ์ ขินานา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกนกลักษณ์ ขินานา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางทองศรี นังตะลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางทองศรี นังตะลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
จ.อ.นำตระกูล พรมกันยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.อ.นำตระกูล พรมกันยา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวภูษณิศา พิหูสุูจน์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวภูษณิศา พิหูสุูจน์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนงลักษณ์ ชาบรรดิษฐ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนิวัฒน์ ผาหัส
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายนิวัฒน์ ผาหัส
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวปรียาภรณ์ เทศารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรียาภรณ์ เทศารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ ภูแด่น
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภาภรณ์ ภูแด่น
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์พิพัฒน์ มีสาระพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายพงษ์พิพัฒน์ มีสาระพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนุธิดา คิสารัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวอนุธิดา คิสารัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวศิริภากรณ์ คุราวัน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิริภากรณ์ คุราวัน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณนิสา รักษาพันธ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววรรณนิสา รักษาพันธ์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
นายสุตนันต์ จันทะหงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสุตนันต์ จันทะหงษ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสราวุธ สมสวย
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสราวุธ สมสวย
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวเอ็มอร ไทธะนุ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวเอ็มอร ไทธะนุ
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวัลลภ กุดวงศ์แก้ว
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ กุดวงศ์แก้ว
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายนิราศ ศรีวงออน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นายนิราศ ศรีวงออน
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นายแก สีหัสสา
นักการภารโรง
นายแก สีหัสสา
นักการภารโรง
นายธีรภัทร นิลนนท์
คนงานทั่วไป
นายธีรภัทร นิลนนท์
คนงานทั่วไป
นายสีเครือ โทไข่ษร
คนงานทั่วไป
นายสีเครือ โทไข่ษร
คนงานทั่วไป
นายสุริญา ด้วยโชติ
คนงานทั่วไป
นายสุริญา ด้วยโชติ
คนงานทั่วไป
นายเชษฐา ไพรสณฑ์
ยาม
นายเชษฐา ไพรสณฑ์
ยาม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร