messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองคลัง
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0898623755
นางสาวลลิสา ชมชื่น
ห้วหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0630099491
นางสาวฐิตาภา ศรีภาษา
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 0933539889
นางภาสินี โพคาวัฒน์
นักวิชาการคลัง
โทร : 0650900182
นางกฤติยา สัตราศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0966971046
นายวุฒิพงษ์ ระวิเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0864557608
นางสาวอาภาพร ศิลาพจน์
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0834185791
นางลัดดาภรณ์ ภูพิลา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0928505828
ว่าง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : -
นางสาวณัฏฐ์ศศิ วิเสษหวาน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0801888192
นางสาวพัชราภรณ์ ควรไชย
ผช.จพง.ธุการ
โทร : -
นางสาวอริสา ศรีสวัสดิ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
โทร : 0934964207
นางสาวนภาลัย พรมรัตน์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
โทร : 0629626377
นางสาวรุ่งฤทัย พนะขันธ์
ผช.จพง.พัสดุ
โทร : 0981940685
นางสาวแพรพร ดีประติ
ผช.จพง.พัสดุ
โทร : -