เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0864557608
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
เดือนนี้ 7,519
เดือนที่แล้ว 15,725
ทั้งหมด 67,065

group กองคลัง
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอุทัยวรรณ ภูพานไร่
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวฐิตาภา ศรีภาษา
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวฐิตาภา ศรีภาษา
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวลลิสา ชมชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวลลิสา ชมชื่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางภาสินี โพคาวัฒน์
นักวิชาการคลัง
นางภาสินี โพคาวัฒน์
นักวิชาการคลัง
นางกฤติยา มังครัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางกฤติยา มังครัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายวุฒิพงษ์ ระวิเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวุฒิพงษ์ ระวิเรือง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอาภาพร ศิลาพจน์
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอาภาพร ศิลาพจน์
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
นางลัดดาภรณ์ ภูพิลา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางลัดดาภรณ์ ภูพิลา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวจารุ พันโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวจารุ พันโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวณัฏฐ์ศศิ วิเสษหวาน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวณัฏฐ์ศศิ วิเสษหวาน
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวปวีณ์สุดา ศรีวงออน
ผช.จพง.ธุการ
นางสาวปวีณ์สุดา ศรีวงออน
ผช.จพง.ธุการ
นางสาวอริสา ศรีสวัสดิ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวอริสา ศรีสวัสดิ์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวนภาลัย พรมรัตน์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวนภาลัย พรมรัตน์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งฤทัย พนะขันธ์
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวรุ่งฤทัย พนะขันธ์
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวพัชรียา ผาชาตา
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวพัชรียา ผาชาตา
ผช.จพง.พัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
นายทวี บุริขันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน
ปลัด
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
นายคมกริช ปรีดี
ปลัดเทศบาล ตำบลนาทัน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร