messager
 
เทศบาลตำบลนาทัน
เทศบาลตำบล
นาทัน

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองช่าง
นายสุพัฒน์ พิทังกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0642120424
นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม
นายช่างโยธา
นางนิภาวรรณ ฐานสินเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายเปรมสัณฑ์ ถิ่นอภัย
ผช.นายช่างออกแบบ
โทร : 0654478928
นายนวพล ยศกำธร
ผช.นายช่างโยธา
โทร : 0821188790
นางสาววัชราภรณ์ สัตราศรี
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 0933452070
นายสุรินทร์ ดีประวี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0963978926
นายสรนันท์ จันทะวัน
ผช.นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0658588484
นายวิพักตร์ ศรีวงค์ออน
ผช.จพง.ประปา
โทร : 0860325428
นายพีระพงษ์ กลมภพ
ผช.จพง.งานประปา
โทร : -
นายรุ่งโรจน์ ภูพิลา
พนักงานขับรถกองช่าง
โทร : 0981139634
นางฐิติพร พัฒนสาร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร : 0610306343
นางสาวพรนภา นิยะนันท์
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
โทร : 0929728896
นายวราวุธ แช่มชื่น
คนงานทั่วไป
โทร : 0935733856