ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์ตำบลนาทัน (VISION) " ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมอันล้ำค่า น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเขียวขจี " file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์ตำบลนาทัน (VISION) " ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมอันล้ำค่า น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเขียวขจี "../add_file/ วิสัยทัศน์ตำบลนาทัน (VISION) " ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมอันล้ำค่า น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเขียวขจี "
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลนาทัน เทศบาลตำบลนาทัน เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยใช้มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทันได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาทัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลตำบลนาทัน ตั้งอยู่ที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคำม่วง ห่างจากอำเภอ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58,750 ไร่ ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับอำเภอกุดบาก (จังหวัดสกลนคร) และแนวเทือกเขาภูพานและตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี ) ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง(จังหวัดกาฬสินธุ์) และตำบลหนองช้าง กิ่งอำเภอสามชัย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี) 1.2 สภาพภูมิประเทศ ตำบลนาทันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบนเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปาว และลำพันชาด เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาทันเป็นที่ราบสูงเชิงเขาทำให้มีร่องน้ำกระจายอยู่ทั่วไปแต่จะเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ และจะมีน้ำไหลแรงเฉพาะฤดูฝน แต่ในฤดูแล้ง น้ำจะแห้งขอด หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภูเขา 1.3 ประชากร ตำบลนาทัน จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร วันที่ 29 มีนาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 13,824 คน ชาย 7,051 คน หญิง 6,773 คน มี 3,239 ครัวเรือน มี 16 หมู่บ้าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลนาทัน เทศบาลตำบลนาทัน เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยใช้มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทันได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาทัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลตำบลนาทัน ตั้งอยู่ที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคำม่วง ห่างจากอำเภอ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58,750 ไร่ ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับอำเภอกุดบาก (จังหวัดสกลนคร) และแนวเทือกเขาภูพานและตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี ) ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง(จังหวัดกาฬสินธุ์) และตำบลหนองช้าง กิ่งอำเภอสามชัย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี) 1.2 สภาพภูมิประเทศ ตำบลนาทันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบนเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปาว และลำพันชาด เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาทันเป็นที่ราบสูงเชิงเขาทำให้มีร่องน้ำกระจายอยู่ทั่วไปแต่จะเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ และจะมีน้ำไหลแรงเฉพาะฤดูฝน แต่ในฤดูแล้ง น้ำจะแห้งขอด หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภูเขา 1.3 ประชากร ตำบลนาทัน จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร วันที่ 29 มีนาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 13,824 คน ชาย 7,051 คน หญิง 6,773 คน มี 3,239 ครัวเรือน มี 16 หมู่บ้าน../add_file/ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลนาทัน เทศบาลตำบลนาทัน เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยใช้มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทันได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาทัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต เทศบาลตำบลนาทัน ตั้งอยู่ที่ 187 หมู่ที่ 5 บ้านนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอคำม่วง ห่างจากอำเภอ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 58,750 ไร่ ทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับอำเภอกุดบาก (จังหวัดสกลนคร) และแนวเทือกเขาภูพานและตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี ) ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง(จังหวัดกาฬสินธุ์) และตำบลหนองช้าง กิ่งอำเภอสามชัย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังสามหมอ (จังหวัดอุดรธานี) 1.2 สภาพภูมิประเทศ ตำบลนาทันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบนเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปาว และลำพันชาด เนื่องจาก เทศบาลตำบลนาทันเป็นที่ราบสูงเชิงเขาทำให้มีร่องน้ำกระจายอยู่ทั่วไปแต่จะเป็นร่องน้ำเล็ก ๆ และจะมีน้ำไหลแรงเฉพาะฤดูฝน แต่ในฤดูแล้ง น้ำจะแห้งขอด หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภูเขา 1.3 ประชากร ตำบลนาทัน จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร วันที่ 29 มีนาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 13,824 คน ชาย 7,051 คน หญิง 6,773 คน มี 3,239 ครัวเรือน มี 16 หมู่บ้าน
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : 5b5SGEzWed12710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kWTqpOvWed13000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ :../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/natanwaiput?eid=ARD7a1fTcbHiOhm8Ggb_feSQDlk_mjJ3D_kzcXTb1x7eaAme0Kpryq-62IXy2HIxqjwGeF-F8LAm6Pi2&hc_ref=ARTS-uma__fhqHf1S7w2tVaXjHbNPXan2IeI1ahlASu6_Q9OwaiNomQzSj2pnHxmsHc&fref=nf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/natanwaiput?eid=ARD7a1fTcbHiOhm8Ggb_feSQDlk_mjJ3D_kzcXTb1x7eaAme0Kpryq-62IXy2HIxqjwGeF-F8LAm6Pi2&hc_ref=ARTS-uma__fhqHf1S7w2tVaXjHbNPXan2IeI1ahlASu6_Q9OwaiNomQzSj2pnHxmsHc&fref=nf../add_file/https://web.facebook.com/natanwaiput?eid=ARD7a1fTcbHiOhm8Ggb_feSQDlk_mjJ3D_kzcXTb1x7eaAme0Kpryq-62IXy2HIxqjwGeF-F8LAm6Pi2&hc_ref=ARTS-uma__fhqHf1S7w2tVaXjHbNPXan2IeI1ahlASu6_Q9OwaiNomQzSj2pnHxmsHc&fref=nf
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : qXe5DC2Tue41844.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน ตำบลนาทันอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากรุข่า หรือ ขอมมาก่อนเนื่องจากที่แห่งนี้ ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อโบราณ และไหโบราณบรรจุกระดูกพร้อมมีเครื่องประดับทองสัมฤทธิ์ ต่อมาปี 2485 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาพบทำเลอันอุดมสมบูรณ์ จึงได้จับจองถากถางบริเวณนี้ที่เต็มไปด้วยต้นพุทรา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ต้นหมากทัน “ สำหรับเป็นที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาจึงทำให้ มีทุ่งนาเป็นจำนวนมากและมีต้นพุทรา หรือ ต้นหมากทัน มากเช่นกัน จึงพากันตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “ นาทัน “ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลนาทัน จากสถานที่ที่ทางกรมศิลปากร ที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการขุดค้นและวิจัย ณ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 14 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ขุดค้นพบเห็นเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็น โครงกระดูก ไหโบราณ เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องประดับ เป็นต้น มีอายุประมาณ 3,000 ปี ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเหล็กซึ่งยุคนั้นเขาจะมีความเจริญใกล้เคียงกันกับยุคบ้านเชียง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน ตำบลนาทันอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากรุข่า หรือ ขอมมาก่อนเนื่องจากที่แห่งนี้ ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อโบราณ และไหโบราณบรรจุกระดูกพร้อมมีเครื่องประดับทองสัมฤทธิ์ ต่อมาปี 2485 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาพบทำเลอันอุดมสมบูรณ์ จึงได้จับจองถากถางบริเวณนี้ที่เต็มไปด้วยต้นพุทรา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ต้นหมากทัน “ สำหรับเป็นที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาจึงทำให้ มีทุ่งนาเป็นจำนวนมากและมีต้นพุทรา หรือ ต้นหมากทัน มากเช่นกัน จึงพากันตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “ นาทัน “ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลนาทัน จากสถานที่ที่ทางกรมศิลปากร ที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการขุดค้นและวิจัย ณ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 14 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ขุดค้นพบเห็นเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็น โครงกระดูก ไหโบราณ เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องประดับ เป็นต้น มีอายุประมาณ 3,000 ปี ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเหล็กซึ่งยุคนั้นเขาจะมีความเจริญใกล้เคียงกันกับยุคบ้านเชียง ../add_file/ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน ตำบลนาทันอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากรุข่า หรือ ขอมมาก่อนเนื่องจากที่แห่งนี้ ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อโบราณ และไหโบราณบรรจุกระดูกพร้อมมีเครื่องประดับทองสัมฤทธิ์ ต่อมาปี 2485 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาพบทำเลอันอุดมสมบูรณ์ จึงได้จับจองถากถางบริเวณนี้ที่เต็มไปด้วยต้นพุทรา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ต้นหมากทัน “ สำหรับเป็นที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาจึงทำให้ มีทุ่งนาเป็นจำนวนมากและมีต้นพุทรา หรือ ต้นหมากทัน มากเช่นกัน จึงพากันตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “ นาทัน “ เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลนาทัน จากสถานที่ที่ทางกรมศิลปากร ที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการขุดค้นและวิจัย ณ บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 14 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ขุดค้นพบเห็นเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็น โครงกระดูก ไหโบราณ เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องประดับ เป็นต้น มีอายุประมาณ 3,000 ปี ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเหล็กซึ่งยุคนั้นเขาจะมีความเจริญใกล้เคียงกันกับยุคบ้านเชียง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : i0CCVWpMon24339.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รูปภูเขา หมายถึง แนวเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน ระหว่างสามจังหวัด คือ กาฬสินธุ์ , สกลนคร , อุดรธานี ตลอดจนเป็นพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์ รูปรวงข้าว หมายถึง ปัจจัยหลักของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลนาทัน หล่อเลี้ยงและดำรงชีพในตำบล ตลอดจนเป็นอาชีพ และเศรษฐกิจหลักของตำบลที่รักษา และสืบทอดกันมา รูปไหโบราณวัตถุ หมายถึง อารยธรรม และความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่โบราณ แต่ก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากุรข่า หรือขอมมาก่อน และเคยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างน้อย 2 วัฒนธรรม คือ สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ (สำริดและเหล็ก) ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อไหโบราณ พาชนะดินเผ่า และไหโบราณ เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตแอ่งสกลนคร และโบราณคดีกลุ่มภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย รูปศาลาวัด หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ด้วยวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ทางศาสนา วัฒนธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี เป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ในตำบลนาทัน และเป็นศูนย์รวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ชาวประชาในตำบลนาทันสามารถประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน ประจำทุกปี และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลนาทัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รูปภูเขา หมายถึง แนวเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน ระหว่างสามจังหวัด คือ กาฬสินธุ์ , สกลนคร , อุดรธานี ตลอดจนเป็นพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์ รูปรวงข้าว หมายถึง ปัจจัยหลักของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลนาทัน หล่อเลี้ยงและดำรงชีพในตำบล ตลอดจนเป็นอาชีพ และเศรษฐกิจหลักของตำบลที่รักษา และสืบทอดกันมา รูปไหโบราณวัตถุ หมายถึง อารยธรรม และความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่โบราณ แต่ก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากุรข่า หรือขอมมาก่อน และเคยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างน้อย 2 วัฒนธรรม คือ สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ (สำริดและเหล็ก) ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อไหโบราณ พาชนะดินเผ่า และไหโบราณ เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตแอ่งสกลนคร และโบราณคดีกลุ่มภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย รูปศาลาวัด หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ด้วยวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ทางศาสนา วัฒนธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี เป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ในตำบลนาทัน และเป็นศูนย์รวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ชาวประชาในตำบลนาทันสามารถประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน ประจำทุกปี และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลนาทัน../add_file/ รูปภูเขา หมายถึง แนวเทือกเขาภูพาน ซึ่งเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน ระหว่างสามจังหวัด คือ กาฬสินธุ์ , สกลนคร , อุดรธานี ตลอดจนเป็นพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์ รูปรวงข้าว หมายถึง ปัจจัยหลักของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลนาทัน หล่อเลี้ยงและดำรงชีพในตำบล ตลอดจนเป็นอาชีพ และเศรษฐกิจหลักของตำบลที่รักษา และสืบทอดกันมา รูปไหโบราณวัตถุ หมายถึง อารยธรรม และความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่โบราณ แต่ก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากุรข่า หรือขอมมาก่อน และเคยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างน้อย 2 วัฒนธรรม คือ สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ (สำริดและเหล็ก) ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อไหโบราณ พาชนะดินเผ่า และไหโบราณ เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตแอ่งสกลนคร และโบราณคดีกลุ่มภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย รูปศาลาวัด หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ด้วยวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ทางศาสนา วัฒนธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี เป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ในตำบลนาทัน และเป็นศูนย์รวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ชาวประชาในตำบลนาทันสามารถประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน ประจำทุกปี และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลนาทัน
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : ธรรมชาติป่าภูพาน แหล่งโบราณสามพันปี ผ้ามัดหมี่ที่สร้างสรรค์ เครื่องจักสานอันล้ำค่า ในพรรษาบุญข้าวสาก ล้วนมีมากการเกษตร ทุ่งผาเพชรพระหินทราย ธารน้ำไหลสายอ่างข่า รสโอชาบั้งข้าวหลาม ขบวนงามแห่กลองยาว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ธรรมชาติป่าภูพาน แหล่งโบราณสามพันปี ผ้ามัดหมี่ที่สร้างสรรค์ เครื่องจักสานอันล้ำค่า ในพรรษาบุญข้าวสาก ล้วนมีมากการเกษตร ทุ่งผาเพชรพระหินทราย ธารน้ำไหลสายอ่างข่า รสโอชาบั้งข้าวหลาม ขบวนงามแห่กลองยาว../add_file/ ธรรมชาติป่าภูพาน แหล่งโบราณสามพันปี ผ้ามัดหมี่ที่สร้างสรรค์ เครื่องจักสานอันล้ำค่า ในพรรษาบุญข้าวสาก ล้วนมีมากการเกษตร ทุ่งผาเพชรพระหินทราย ธารน้ำไหลสายอ่างข่า รสโอชาบั้งข้าวหลาม ขบวนงามแห่กลองยาว
ชื่อไฟล์ : เมื่อไร ทางเทศบาลจะมาสูบส้วมทางบ้านหนองสระพังครับ ไม่มาเลยตั่งแต่ก่อนเลือกตั้ง จนให้นายกคนใหม่แล้วยังไม่มาเลย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อไร ทางเทศบาลจะมาสูบส้วมทางบ้านหนองสระพังครับ ไม่มาเลยตั่งแต่ก่อนเลือกตั้ง จนให้นายกคนใหม่แล้วยังไม่มาเลย../add_file/เมื่อไร ทางเทศบาลจะมาสูบส้วมทางบ้านหนองสระพังครับ ไม่มาเลยตั่งแต่ก่อนเลือกตั้ง จนให้นายกคนใหม่แล้วยังไม่มาเลย
ชื่อไฟล์ : 1NlOlsJMon23923.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k5OHWJqMon24009.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tJEvLG1Wed13931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pLzksdYFri14747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kMcyvuZFri14934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q2VtDrPFri84113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พันธกิจตำบลนาทัน (MISSION) 1.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2.การปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 3.การอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 4.การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึษา 5.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 6.การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 7.การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พันธกิจตำบลนาทัน (MISSION) 1.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2.การปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 3.การอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 4.การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึษา 5.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 6.การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 7.การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี../add_file/พันธกิจตำบลนาทัน (MISSION) 1.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ให้มีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2.การปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 3.การอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 4.การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึษา 5.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 6.การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 7.การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ชื่อไฟล์ : fMzqR1ETue41907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : hlwm54zMon112459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JToE6xkTue41206.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3nSsgN0Tue41237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kVapJ2mTue42331.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7fljhytTue42413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uWVw2S2Tue42509.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : lIuunOUTue43106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U7B3aTxTue43123.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yirKkgxTue43159.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : GunfM56Tue43450.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xoVPDRTTue43503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : fDWv9KvTue45014.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 04ern4RTue45028.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rozD8ybTue45055.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yZBpME4Wed90553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0SSb2V2Wed90621.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YQB8rLpWed90640.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : egfwCJXWed91015.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : sHCOyYjWed91517.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ceFWHnZWed91554.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ePqo6zcWed94040.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : H3BMrpAWed94052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : zB48XlMSun44655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tklpK57Sun44755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายละเอียดการสอบถาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายละเอียดการสอบถาม../add_file/รายละเอียดการสอบถาม
ชื่อไฟล์ : เขียนข้อความของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้ผู้บริหารโดยตรง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนข้อความของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้ผู้บริหารโดยตรง../add_file/เขียนข้อความของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้ผู้บริหารโดยตรง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้../add_file/ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้
ชื่อไฟล์ :

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน

                          ตำบลนาทันอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากรุข่า หรือ ขอมมาก่อนเนื่องจากที่แห่งนี้ ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อโบราณ และไหโบราณบรรจุกระดูกพร้อมมีเครื่องประดับทองสัมฤทธิ์

                          ต่อมาปี 2485 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาพบทำเลอันอุดมสมบูรณ์ จึงได้จับจองถากถางบริเวณนี้ที่เต็มไปด้วยต้นพุทรา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ต้นหมากทัน “ สำหรับเป็นที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาจึงทำให้

มีทุ่งนาเป็นจำนวนมากและมีต้นพุทรา หรือ ต้นหมากทัน มากเช่นกัน จึงพากันตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “ นาทัน “

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลนาทัน

                        จากสถานที่ที่ทางกรมศิลปากร ที่  10  จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการขุดค้นและวิจัย  ณ  บ้านโนนค้อ  หมู่ที่  14  ตำบลนาทัน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ขุดค้นพบเห็นเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็น  โครงกระดูก ไหโบราณ  เครื่องสัมฤทธิ์  เครื่องประดับ  เป็นต้น  มีอายุประมาณ  3,000  ปี  ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเหล็กซึ่งยุคนั้นเขาจะมีความเจริญใกล้เคียงกันกับยุคบ้านเชียง  

 

  คำอธิบาย

          รูปภูเขา  หมายถึง  แนวเทือกเขาภูพาน  ซึ่งเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน  ระหว่างสามจังหวัด  คือ  กาฬสินธุ์  , สกลนคร  , อุดรธานี  ตลอดจนเป็นพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ  และระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์

          รูปรวงข้าว  หมายถึง ปัจจัยหลักของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลนาทัน  หล่อเลี้ยงและดำรงชีพในตำบล  ตลอดจนเป็นอาชีพ  และเศรษฐกิจหลักของตำบลที่รักษา  และสืบทอดกันมา

          รูปไหโบราณวัตถุ หมายถึง อารยธรรม  และความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่โบราณ  แต่ก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากุรข่า  หรือขอมมาก่อน  และเคยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างน้อย  2  วัฒนธรรม  คือ  สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง  และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ  (สำริดและเหล็ก)  ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อไหโบราณ  พาชนะดินเผ่า  และไหโบราณ  เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า  รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตแอ่งสกลนคร  และโบราณคดีกลุ่มภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย

          รูปศาลาวัด หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างขึ้น  ด้วยวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ทางศาสนา  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  จารีตประเพณี  เป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ในตำบลนาทัน    และเป็นศูนย์รวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ชาวประชาในตำบลนาทันสามารถประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน  ประจำทุกปี  และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลนาทัน

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน

                          ตำบลนาทันอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากรุข่า หรือ ขอมมาก่อนเนื่องจากที่แห่งนี้ ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อโบราณ และไหโบราณบรรจุกระดูกพร้อมมีเครื่องประดับทองสัมฤทธิ์

                          ต่อมาปี 2485 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาพบทำเลอันอุดมสมบูรณ์ จึงได้จับจองถากถางบริเวณนี้ที่เต็มไปด้วยต้นพุทรา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ต้นหมากทัน “ สำหรับเป็นที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาจึงทำให้

มีทุ่งนาเป็นจำนวนมากและมีต้นพุทรา หรือ ต้นหมากทัน มากเช่นกัน จึงพากันตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “ นาทัน “

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลนาทัน

                        จากสถานที่ที่ทางกรมศิลปากร ที่  10  จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการขุดค้นและวิจัย  ณ  บ้านโนนค้อ  หมู่ที่  14  ตำบลนาทัน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ขุดค้นพบเห็นเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็น  โครงกระดูก ไหโบราณ  เครื่องสัมฤทธิ์  เครื่องประดับ  เป็นต้น  มีอายุประมาณ  3,000  ปี  ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเหล็กซึ่งยุคนั้นเขาจะมีความเจริญใกล้เคียงกันกับยุคบ้านเชียง  

 

  คำอธิบาย

          รูปภูเขา  หมายถึง  แนวเทือกเขาภูพาน  ซึ่งเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน  ระหว่างสามจังหวัด  คือ  กาฬสินธุ์  , สกลนคร  , อุดรธานี  ตลอดจนเป็นพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ  และระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์

          รูปรวงข้าว  หมายถึง ปัจจัยหลักของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลนาทัน  หล่อเลี้ยงและดำรงชีพในตำบล  ตลอดจนเป็นอาชีพ  และเศรษฐกิจหลักของตำบลที่รักษา  และสืบทอดกันมา

          รูปไหโบราณวัตถุ หมายถึง อารยธรรม  และความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่โบราณ  แต่ก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากุรข่า  หรือขอมมาก่อน  และเคยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างน้อย  2  วัฒนธรรม  คือ  สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง  และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ  (สำริดและเหล็ก)  ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อไหโบราณ  พาชนะดินเผ่า  และไหโบราณ  เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า  รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตแอ่งสกลนคร  และโบราณคดีกลุ่มภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย

          รูปศาลาวัด หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างขึ้น  ด้วยวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ทางศาสนา  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  จารีตประเพณี  เป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ในตำบลนาทัน    และเป็นศูนย์รวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ชาวประชาในตำบลนาทันสามารถประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน  ประจำทุกปี  และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลนาทัน

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน

                          ตำบลนาทันอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากรุข่า หรือ ขอมมาก่อนเนื่องจากที่แห่งนี้ ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อโบราณ และไหโบราณบรรจุกระดูกพร้อมมีเครื่องประดับทองสัมฤทธิ์

                          ต่อมาปี 2485 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาพบทำเลอันอุดมสมบูรณ์ จึงได้จับจองถากถางบริเวณนี้ที่เต็มไปด้วยต้นพุทรา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ต้นหมากทัน “ สำหรับเป็นที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาจึงทำให้

มีทุ่งนาเป็นจำนวนมากและมีต้นพุทรา หรือ ต้นหมากทัน มากเช่นกัน จึงพากันตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “ นาทัน “

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลนาทัน

                        จากสถานที่ที่ทางกรมศิลปากร ที่  10  จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการขุดค้นและวิจัย  ณ  บ้านโนนค้อ  หมู่ที่  14  ตำบลนาทัน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ขุดค้นพบเห็นเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็น  โครงกระดูก ไหโบราณ  เครื่องสัมฤทธิ์  เครื่องประดับ  เป็นต้น  มีอายุประมาณ  3,000  ปี  ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเหล็กซึ่งยุคนั้นเขาจะมีความเจริญใกล้เคียงกันกับยุคบ้านเชียง  

 

  คำอธิบาย

          รูปภูเขา  หมายถึง  แนวเทือกเขาภูพาน  ซึ่งเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน  ระหว่างสามจังหวัด  คือ  กาฬสินธุ์  , สกลนคร  , อุดรธานี  ตลอดจนเป็นพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ  และระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์

          รูปรวงข้าว  หมายถึง ปัจจัยหลักของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลนาทัน  หล่อเลี้ยงและดำรงชีพในตำบล  ตลอดจนเป็นอาชีพ  และเศรษฐกิจหลักของตำบลที่รักษา  และสืบทอดกันมา

          รูปไหโบราณวัตถุ หมายถึง อารยธรรม  และความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่โบราณ  แต่ก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากุรข่า  หรือขอมมาก่อน  และเคยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างน้อย  2  วัฒนธรรม  คือ  สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง  และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ  (สำริดและเหล็ก)  ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อไหโบราณ  พาชนะดินเผ่า  และไหโบราณ  เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า  รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตแอ่งสกลนคร  และโบราณคดีกลุ่มภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย

          รูปศาลาวัด หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างขึ้น  ด้วยวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ทางศาสนา  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  จารีตประเพณี  เป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ในตำบลนาทัน    และเป็นศูนย์รวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ชาวประชาในตำบลนาทันสามารถประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน  ประจำทุกปี  และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลนาทัน

../add_file/

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาทัน

                          ตำบลนาทันอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากรุข่า หรือ ขอมมาก่อนเนื่องจากที่แห่งนี้ ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อโบราณ และไหโบราณบรรจุกระดูกพร้อมมีเครื่องประดับทองสัมฤทธิ์

                          ต่อมาปี 2485 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาพบทำเลอันอุดมสมบูรณ์ จึงได้จับจองถากถางบริเวณนี้ที่เต็มไปด้วยต้นพุทรา ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ต้นหมากทัน “ สำหรับเป็นที่ทำมาหากินและปลูกบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย และชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาจึงทำให้

มีทุ่งนาเป็นจำนวนมากและมีต้นพุทรา หรือ ต้นหมากทัน มากเช่นกัน จึงพากันตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า “ นาทัน “

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในตำบลนาทัน

                        จากสถานที่ที่ทางกรมศิลปากร ที่  10  จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการขุดค้นและวิจัย  ณ  บ้านโนนค้อ  หมู่ที่  14  ตำบลนาทัน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ขุดค้นพบเห็นเป็นวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็น  โครงกระดูก ไหโบราณ  เครื่องสัมฤทธิ์  เครื่องประดับ  เป็นต้น  มีอายุประมาณ  3,000  ปี  ถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ในยุคเหล็กซึ่งยุคนั้นเขาจะมีความเจริญใกล้เคียงกันกับยุคบ้านเชียง  

 

  คำอธิบาย

          รูปภูเขา  หมายถึง  แนวเทือกเขาภูพาน  ซึ่งเป็นเส้นกั้นแบ่งเขตแดน  ระหว่างสามจังหวัด  คือ  กาฬสินธุ์  , สกลนคร  , อุดรธานี  ตลอดจนเป็นพื้นที่ทรัพยากรทางธรรมชาติ  และระบบนิเวศน์ค่อนข้างสมบูรณ์

          รูปรวงข้าว  หมายถึง ปัจจัยหลักของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลนาทัน  หล่อเลี้ยงและดำรงชีพในตำบล  ตลอดจนเป็นอาชีพ  และเศรษฐกิจหลักของตำบลที่รักษา  และสืบทอดกันมา

          รูปไหโบราณวัตถุ หมายถึง อารยธรรม  และความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่โบราณ  แต่ก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากุรข่า  หรือขอมมาก่อน  และเคยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างน้อย  2  วัฒนธรรม  คือ  สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง  และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ  (สำริดและเหล็ก)  ชาวบ้านเคยขุดค้นพบหม้อไหโบราณ  พาชนะดินเผ่า  และไหโบราณ  เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบพบว่า  รูปแบบคล้ายคลึงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตแอ่งสกลนคร  และโบราณคดีกลุ่มภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆอีกมากมาย

          รูปศาลาวัด หมายถึง นวัตกรรมที่สร้างขึ้น  ด้วยวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ทางศาสนา  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  จารีตประเพณี  เป็นสถานที่ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ในตำบลนาทัน    และเป็นศูนย์รวมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ชาวประชาในตำบลนาทันสามารถประกอบกิจกรรมทางด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน  ประจำทุกปี  และเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของตำบลนาทัน


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาทันในปี พ.ศ 2556

           ในปีบงบประมาณ พ.ศ 2556 ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันประจำปี  เทศบาลตำบลนาทัน

ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 11 งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวม  ดังต่อไปนี้

. ด้านบริหารทั่วไป

          1. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน              งบประมาณ 14,617,440 บาท

     2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 งาน    งบประมาณ      270,000         บาท

          ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม

                   1.แผนการศึกษา จำนวน 1 งาน                       งบประมาณ 10,840,540           บาท

                   2.แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 งาน                งบประมาณ   2,271,540          บาท

                   3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน           งบประมาณ      145,000         บาท

                   4.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 งาน             งบประมาณ   5,835,280 บาท

                   5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               งบประมาณ      810,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน   

                   6.แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ งบประมาณ      390,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน

          . ด้านเศรษฐกิจ

                   1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  งบประมาณ   4,427,000          บาท

                      จำนวน 1 งาน

                   2.แผนงานการเกษตร จำนวน 1 งาน                 งบประมาณ      200,000         บาท

           . ด้านการดำเนินงานอื่น

                   1.แผนงานงบกลาง จำนวน 1 งาน                    งบประมาณ    2,193,200         บาท

            การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาทัน ในปีงบประมาณ 2556  แยกรายละเอียดตามแผนงานพัฒนาด้านต่างๆ  ในแต่ละโครงการได้ ดังต่อไปนี้

1.  แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน                            งบประมาณ     100,000 บาท

          2.  แผนงานพัฒนาด้านสังคม

           2.1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                     งบประมาณ     210,000 บาท

           2.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด             งบประมาณ     150,000 บาท

                          (ศตส.ตำบลนาทัน)

          2.3 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว                              งบประมาณ     100,000 บาท

          2.4 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่           งบประมาณ       35,000 บาท

          2.5 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์                งบประมาณ       35,000 บาท     

          2.6     งบประมาณ    30,000  บาท 

          2.7 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                 งบประมาณ    20,000  บาท

          3. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา

              3.1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโซนพาน                                                                                                         งบประมาณ    50,000 บาท

              3.2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดนาตาล  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนภูพาน

                                                                                       งบประมาณ    30,000 บาท

              3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน    งบประมาณ  1,408,680 บาท  

              3.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง ในเขต ทต.นาทัน 

                                                                                         งบประมาณ  3,967,600 บาท   

              3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน         งบประมาณ     170,400 บาท

              3.6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตทต.

                                                                                                 งบประมาณ 2,777,320 บาท

              3.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  ศพด.  8  ศูนย์          งบประมาณ    758,520 บาท

              3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรรทางการศึกษา  (ผดด.)                 งบประมาณ    100,000 บาท

              3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน (จัดซื่อสมุด)                        งบประมาณ    100,000 บาท

              3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ศพด.                    งบประมาณ      25,000 บาท

           4. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาทัน                 งบประมาณ    100,000 บาท

4.2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว                           งบประมาณ      50,000 บาท

4.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                            งบประมาณ    150,000 บาท

                 4.2 โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา         งบประมาณ      15,000 บาท

                4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา งบประมาณ      20,000 บาท

4.4 โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์)  งบประมาณ     100,000 บาท

4.5 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาทัน            งบประมาณ    160,000 บาท

4.6 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน                                งบประมาณ    100,000 บาท

           5. โครงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

               5.1 โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรือน                       งบประมาณ    160,000 บาท

                5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  เยาวชน  และผู้พิการตำบลนาทันงบประมาณ  100,000 บาท         

               5.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนาทัน                   งบประมาณ    20,000 บาท

               5.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                       งบประมาณ    30,000 บาท

               5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพการใช้สารเคมี            งบประมาณ    30,000 บาท                                     ในเกษตรกร  (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)        

               5.6  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (รพ.สต.นาตาล)      งบประมาณ    80,000 บาท    

               5.7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ    50,000 บาท

                    (รพ.สต.นาตาล)                                                                   

               5.8 โครงการโรงเรียนสีขาว                                          งบประมาณ    10,000 บาท

               5.9 โครงการแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบล        งบประมาณ   30,000  บาท

                   (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)                                                       

              5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม.ตำบลนาทัน                   งบประมาณ 160,000  บาท

              5.11 โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิด                 งบประมาณ   50,000  บาท 

                    โรคเบาหวานและความดัน 

              5.12 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  ด้วยสุขศาลา           งบประมาณ   25,000  บาท

              5.13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน              งบประมาณ   50,000  บาท                                         คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 

                   (สปสช.)  ตำบลนาทัน                           

          6. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ                               งบประมาณ  260,000 บาท               

                   6.2 โครงการติดตั้งสายดับวาย                                       งบประมาณ  100,000 บาท

                    6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องล่อเป้ากล้องสำรวจ                    งบประมาณ    26,000 บาท

                           ติดตั้ง  จำนวน  8 ชุด 

                    6.4 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง          งบประมาณ  750,000 บาท

                    6.5 โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด คสล.                         งบประมาณ  450,000 บาท

                   6.6 โครงการสร้างฝายน้ำล้น คสล.                    งบประมาณ  350,000 บาท

                   6.7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.                      งบประมาณ  360,000 บาท

                   6.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.                                งบประมาณ  481,000 บาท

                   6.9 โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.                             งบประมาณ  514,000 บาท

                   6.10โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำ                       งบประมาณ  546,000 บาท

                   6.11 โครงการวางท่อประปา                                    งบประมาณ 1,000,000 บาท   

                   6.12 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน           งบประมาณ    20,000 บาท     

            

          7. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

        

          8. แผนงานการบริหารทั่วไป

             8.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร        งบประมาณ  300,000  บาท   

             8.2 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท งบประมาณ  405,000  บาท  

                   แก่บุคลากรท้องถิ่น 

          8.3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการและการพัฒนา

                                                                                       งบประมาณ 300,000  บาท

            8.4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทัน                          งบประมาณ   50,000 บาท

            8.5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลนาทัน                             งบประมาณ 100,000 บาท

            8.6 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล                งบประมาณ   78,000 บาท

            8.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                                งบประมาณ 120,000 บาท

            8.8 โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน              งบประมาณ   10,000 บาท

            8.9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้าง                      งบประมาณ   30,000 บาท 

          9. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

             9.1 โครงการจัดซื้อต้นไม้                                                    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.2 โครงการปลูกป่าในที่สาธารณะลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำในที่สาธารณะในตำบลนาทัน งบประมาณ  100,000 บาท

การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาทันในปี พ.ศ 2556

           ในปีบงบประมาณ พ.ศ 2556 ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันประจำปี  เทศบาลตำบลนาทัน

ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 11 งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวม  ดังต่อไปนี้

. ด้านบริหารทั่วไป

          1. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน              งบประมาณ 14,617,440 บาท

     2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 งาน    งบประมาณ      270,000         บาท

          ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม

                   1.แผนการศึกษา จำนวน 1 งาน                       งบประมาณ 10,840,540           บาท

                   2.แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 งาน                งบประมาณ   2,271,540          บาท

                   3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน           งบประมาณ      145,000         บาท

                   4.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 งาน             งบประมาณ   5,835,280 บาท

                   5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               งบประมาณ      810,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน   

                   6.แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ งบประมาณ      390,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน

          . ด้านเศรษฐกิจ

                   1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  งบประมาณ   4,427,000          บาท

                      จำนวน 1 งาน

                   2.แผนงานการเกษตร จำนวน 1 งาน                 งบประมาณ      200,000         บาท

           . ด้านการดำเนินงานอื่น

                   1.แผนงานงบกลาง จำนวน 1 งาน                    งบประมาณ    2,193,200         บาท

            การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาทัน ในปีงบประมาณ 2556  แยกรายละเอียดตามแผนงานพัฒนาด้านต่างๆ  ในแต่ละโครงการได้ ดังต่อไปนี้

1.  แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน                            งบประมาณ     100,000 บาท

          2.  แผนงานพัฒนาด้านสังคม

           2.1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                     งบประมาณ     210,000 บาท

           2.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด             งบประมาณ     150,000 บาท

                          (ศตส.ตำบลนาทัน)

          2.3 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว                              งบประมาณ     100,000 บาท

          2.4 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่           งบประมาณ       35,000 บาท

          2.5 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์                งบประมาณ       35,000 บาท     

          2.6     งบประมาณ    30,000  บาท 

          2.7 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                 งบประมาณ    20,000  บาท

          3. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา

              3.1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโซนพาน                                                                                                         งบประมาณ    50,000 บาท

              3.2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดนาตาล  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนภูพาน

                                                                                       งบประมาณ    30,000 บาท

              3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน    งบประมาณ  1,408,680 บาท  

              3.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง ในเขต ทต.นาทัน 

                                                                                         งบประมาณ  3,967,600 บาท   

              3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน         งบประมาณ     170,400 บาท

              3.6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตทต.

                                                                                                 งบประมาณ 2,777,320 บาท

              3.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  ศพด.  8  ศูนย์          งบประมาณ    758,520 บาท

              3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรรทางการศึกษา  (ผดด.)                 งบประมาณ    100,000 บาท

              3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน (จัดซื่อสมุด)                        งบประมาณ    100,000 บาท

              3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ศพด.                    งบประมาณ      25,000 บาท

           4. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาทัน                 งบประมาณ    100,000 บาท

4.2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว                           งบประมาณ      50,000 บาท

4.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                            งบประมาณ    150,000 บาท

                 4.2 โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา         งบประมาณ      15,000 บาท

                4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา งบประมาณ      20,000 บาท

4.4 โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์)  งบประมาณ     100,000 บาท

4.5 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาทัน            งบประมาณ    160,000 บาท

4.6 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน                                งบประมาณ    100,000 บาท

           5. โครงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

               5.1 โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรือน                       งบประมาณ    160,000 บาท

                5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  เยาวชน  และผู้พิการตำบลนาทันงบประมาณ  100,000 บาท         

               5.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนาทัน                   งบประมาณ    20,000 บาท

               5.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                       งบประมาณ    30,000 บาท

               5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพการใช้สารเคมี            งบประมาณ    30,000 บาท                                     ในเกษตรกร  (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)        

               5.6  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (รพ.สต.นาตาล)      งบประมาณ    80,000 บาท    

               5.7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ    50,000 บาท

                    (รพ.สต.นาตาล)                                                                   

               5.8 โครงการโรงเรียนสีขาว                                          งบประมาณ    10,000 บาท

               5.9 โครงการแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบล        งบประมาณ   30,000  บาท

                   (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)                                                       

              5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม.ตำบลนาทัน                   งบประมาณ 160,000  บาท

              5.11 โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิด                 งบประมาณ   50,000  บาท 

                    โรคเบาหวานและความดัน 

              5.12 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  ด้วยสุขศาลา           งบประมาณ   25,000  บาท

              5.13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน              งบประมาณ   50,000  บาท                                         คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 

                   (สปสช.)  ตำบลนาทัน                           

          6. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ                               งบประมาณ  260,000 บาท               

                   6.2 โครงการติดตั้งสายดับวาย                                       งบประมาณ  100,000 บาท

                    6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องล่อเป้ากล้องสำรวจ                    งบประมาณ    26,000 บาท

                           ติดตั้ง  จำนวน  8 ชุด 

                    6.4 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง          งบประมาณ  750,000 บาท

                    6.5 โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด คสล.                         งบประมาณ  450,000 บาท

                   6.6 โครงการสร้างฝายน้ำล้น คสล.                    งบประมาณ  350,000 บาท

                   6.7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.                      งบประมาณ  360,000 บาท

                   6.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.                                งบประมาณ  481,000 บาท

                   6.9 โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.                             งบประมาณ  514,000 บาท

                   6.10โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำ                       งบประมาณ  546,000 บาท

                   6.11 โครงการวางท่อประปา                                    งบประมาณ 1,000,000 บาท   

                   6.12 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน           งบประมาณ    20,000 บาท     

            

          7. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

        

          8. แผนงานการบริหารทั่วไป

             8.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร        งบประมาณ  300,000  บาท   

             8.2 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท งบประมาณ  405,000  บาท  

                   แก่บุคลากรท้องถิ่น 

          8.3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการและการพัฒนา

                                                                                       งบประมาณ 300,000  บาท

            8.4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทัน                          งบประมาณ   50,000 บาท

            8.5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลนาทัน                             งบประมาณ 100,000 บาท

            8.6 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล                งบประมาณ   78,000 บาท

            8.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                                งบประมาณ 120,000 บาท

            8.8 โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน              งบประมาณ   10,000 บาท

            8.9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้าง                      งบประมาณ   30,000 บาท 

          9. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

             9.1 โครงการจัดซื้อต้นไม้                                                    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.2 โครงการปลูกป่าในที่สาธารณะลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำในที่สาธารณะในตำบลนาทัน งบประมาณ  100,000 บาท

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาทันในปี พ.ศ 2556

           ในปีบงบประมาณ พ.ศ 2556 ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันประจำปี  เทศบาลตำบลนาทัน

ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 11 งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวม  ดังต่อไปนี้

. ด้านบริหารทั่วไป

          1. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน              งบประมาณ 14,617,440 บาท

     2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 งาน    งบประมาณ      270,000         บาท

          ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม

                   1.แผนการศึกษา จำนวน 1 งาน                       งบประมาณ 10,840,540           บาท

                   2.แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 งาน                งบประมาณ   2,271,540          บาท

                   3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน           งบประมาณ      145,000         บาท

                   4.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 งาน             งบประมาณ   5,835,280 บาท

                   5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               งบประมาณ      810,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน   

                   6.แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ งบประมาณ      390,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน

          . ด้านเศรษฐกิจ

                   1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  งบประมาณ   4,427,000          บาท

                      จำนวน 1 งาน

                   2.แผนงานการเกษตร จำนวน 1 งาน                 งบประมาณ      200,000         บาท

           . ด้านการดำเนินงานอื่น

                   1.แผนงานงบกลาง จำนวน 1 งาน                    งบประมาณ    2,193,200         บาท

            การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาทัน ในปีงบประมาณ 2556  แยกรายละเอียดตามแผนงานพัฒนาด้านต่างๆ  ในแต่ละโครงการได้ ดังต่อไปนี้

1.  แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน                            งบประมาณ     100,000 บาท

          2.  แผนงานพัฒนาด้านสังคม

           2.1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                     งบประมาณ     210,000 บาท

           2.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด             งบประมาณ     150,000 บาท

                          (ศตส.ตำบลนาทัน)

          2.3 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว                              งบประมาณ     100,000 บาท

          2.4 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่           งบประมาณ       35,000 บาท

          2.5 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์                งบประมาณ       35,000 บาท     

          2.6     งบประมาณ    30,000  บาท 

          2.7 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                 งบประมาณ    20,000  บาท

          3. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา

              3.1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโซนพาน                                                                                                         งบประมาณ    50,000 บาท

              3.2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดนาตาล  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนภูพาน

                                                                                       งบประมาณ    30,000 บาท

              3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน    งบประมาณ  1,408,680 บาท  

              3.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง ในเขต ทต.นาทัน 

                                                                                         งบประมาณ  3,967,600 บาท   

              3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน         งบประมาณ     170,400 บาท

              3.6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตทต.

                                                                                                 งบประมาณ 2,777,320 บาท

              3.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  ศพด.  8  ศูนย์          งบประมาณ    758,520 บาท

              3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรรทางการศึกษา  (ผดด.)                 งบประมาณ    100,000 บาท

              3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน (จัดซื่อสมุด)                        งบประมาณ    100,000 บาท

              3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ศพด.                    งบประมาณ      25,000 บาท

           4. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาทัน                 งบประมาณ    100,000 บาท

4.2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว                           งบประมาณ      50,000 บาท

4.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                            งบประมาณ    150,000 บาท

                 4.2 โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา         งบประมาณ      15,000 บาท

                4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา งบประมาณ      20,000 บาท

4.4 โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์)  งบประมาณ     100,000 บาท

4.5 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาทัน            งบประมาณ    160,000 บาท

4.6 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน                                งบประมาณ    100,000 บาท

           5. โครงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

               5.1 โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรือน                       งบประมาณ    160,000 บาท

                5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  เยาวชน  และผู้พิการตำบลนาทันงบประมาณ  100,000 บาท         

               5.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนาทัน                   งบประมาณ    20,000 บาท

               5.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                       งบประมาณ    30,000 บาท

               5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพการใช้สารเคมี            งบประมาณ    30,000 บาท                                     ในเกษตรกร  (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)        

               5.6  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (รพ.สต.นาตาล)      งบประมาณ    80,000 บาท    

               5.7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ    50,000 บาท

                    (รพ.สต.นาตาล)                                                                   

               5.8 โครงการโรงเรียนสีขาว                                          งบประมาณ    10,000 บาท

               5.9 โครงการแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบล        งบประมาณ   30,000  บาท

                   (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)                                                       

              5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม.ตำบลนาทัน                   งบประมาณ 160,000  บาท

              5.11 โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิด                 งบประมาณ   50,000  บาท 

                    โรคเบาหวานและความดัน 

              5.12 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  ด้วยสุขศาลา           งบประมาณ   25,000  บาท

              5.13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน              งบประมาณ   50,000  บาท                                         คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 

                   (สปสช.)  ตำบลนาทัน                           

          6. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ                               งบประมาณ  260,000 บาท               

                   6.2 โครงการติดตั้งสายดับวาย                                       งบประมาณ  100,000 บาท

                    6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องล่อเป้ากล้องสำรวจ                    งบประมาณ    26,000 บาท

                           ติดตั้ง  จำนวน  8 ชุด 

                    6.4 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง          งบประมาณ  750,000 บาท

                    6.5 โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด คสล.                         งบประมาณ  450,000 บาท

                   6.6 โครงการสร้างฝายน้ำล้น คสล.                    งบประมาณ  350,000 บาท

                   6.7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.                      งบประมาณ  360,000 บาท

                   6.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.                                งบประมาณ  481,000 บาท

                   6.9 โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.                             งบประมาณ  514,000 บาท

                   6.10โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำ                       งบประมาณ  546,000 บาท

                   6.11 โครงการวางท่อประปา                                    งบประมาณ 1,000,000 บาท   

                   6.12 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน           งบประมาณ    20,000 บาท     

            

          7. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

        

          8. แผนงานการบริหารทั่วไป

             8.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร        งบประมาณ  300,000  บาท   

             8.2 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท งบประมาณ  405,000  บาท  

                   แก่บุคลากรท้องถิ่น 

          8.3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการและการพัฒนา

                                                                                       งบประมาณ 300,000  บาท

            8.4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทัน                          งบประมาณ   50,000 บาท

            8.5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลนาทัน                             งบประมาณ 100,000 บาท

            8.6 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล                งบประมาณ   78,000 บาท

            8.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                                งบประมาณ 120,000 บาท

            8.8 โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน              งบประมาณ   10,000 บาท

            8.9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้าง                      งบประมาณ   30,000 บาท 

          9. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

             9.1 โครงการจัดซื้อต้นไม้                                                    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.2 โครงการปลูกป่าในที่สาธารณะลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำในที่สาธารณะในตำบลนาทัน งบประมาณ  100,000 บาท

../add_file/

การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาทันในปี พ.ศ 2556

           ในปีบงบประมาณ พ.ศ 2556 ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันประจำปี  เทศบาลตำบลนาทัน

ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 11 งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวม  ดังต่อไปนี้

. ด้านบริหารทั่วไป

          1. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน              งบประมาณ 14,617,440 บาท

     2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 งาน    งบประมาณ      270,000         บาท

          ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม

                   1.แผนการศึกษา จำนวน 1 งาน                       งบประมาณ 10,840,540           บาท

                   2.แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 งาน                งบประมาณ   2,271,540          บาท

                   3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน           งบประมาณ      145,000         บาท

                   4.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 งาน             งบประมาณ   5,835,280 บาท

                   5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               งบประมาณ      810,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน   

                   6.แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ งบประมาณ      390,000         บาท

                      จำนวน 1 งาน

          . ด้านเศรษฐกิจ

                   1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  งบประมาณ   4,427,000          บาท

                      จำนวน 1 งาน

                   2.แผนงานการเกษตร จำนวน 1 งาน                 งบประมาณ      200,000         บาท

           . ด้านการดำเนินงานอื่น

                   1.แผนงานงบกลาง จำนวน 1 งาน                    งบประมาณ    2,193,200         บาท

            การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาทัน ในปีงบประมาณ 2556  แยกรายละเอียดตามแผนงานพัฒนาด้านต่างๆ  ในแต่ละโครงการได้ ดังต่อไปนี้

1.  แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน                            งบประมาณ     100,000 บาท

          2.  แผนงานพัฒนาด้านสังคม

           2.1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์                     งบประมาณ     210,000 บาท

           2.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด             งบประมาณ     150,000 บาท

                          (ศตส.ตำบลนาทัน)

          2.3 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว                              งบประมาณ     100,000 บาท

          2.4 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่           งบประมาณ       35,000 บาท

          2.5 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์                งบประมาณ       35,000 บาท     

          2.6     งบประมาณ    30,000  บาท 

          2.7 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                 งบประมาณ    20,000  บาท

          3. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา

              3.1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโซนพาน                                                                                                         งบประมาณ    50,000 บาท

              3.2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดนาตาล  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนภูพาน

                                                                                       งบประมาณ    30,000 บาท

              3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน    งบประมาณ  1,408,680 บาท  

              3.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง ในเขต ทต.นาทัน 

                                                                                         งบประมาณ  3,967,600 บาท   

              3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  ศพด. ในเขต ทต.นาทัน         งบประมาณ     170,400 บาท

              3.6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตทต.

                                                                                                 งบประมาณ 2,777,320 บาท

              3.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  ศพด.  8  ศูนย์          งบประมาณ    758,520 บาท

              3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรรทางการศึกษา  (ผดด.)                 งบประมาณ    100,000 บาท

              3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน (จัดซื่อสมุด)                        งบประมาณ    100,000 บาท

              3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  ศพด.                    งบประมาณ      25,000 บาท

           4. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาทัน                 งบประมาณ    100,000 บาท

4.2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว                           งบประมาณ      50,000 บาท

4.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                            งบประมาณ    150,000 บาท

                 4.2 โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา         งบประมาณ      15,000 บาท

                4.3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา งบประมาณ      20,000 บาท

4.4 โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์)  งบประมาณ     100,000 บาท

4.5 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาทัน            งบประมาณ    160,000 บาท

4.6 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน                                งบประมาณ    100,000 บาท

           5. โครงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

               5.1 โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรือน                       งบประมาณ    160,000 บาท

                5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก  เยาวชน  และผู้พิการตำบลนาทันงบประมาณ  100,000 บาท         

               5.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนาทัน                   งบประมาณ    20,000 บาท

               5.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ                       งบประมาณ    30,000 บาท

               5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพการใช้สารเคมี            งบประมาณ    30,000 บาท                                     ในเกษตรกร  (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)        

               5.6  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (รพ.สต.นาตาล)      งบประมาณ    80,000 บาท    

               5.7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ    50,000 บาท

                    (รพ.สต.นาตาล)                                                                   

               5.8 โครงการโรงเรียนสีขาว                                          งบประมาณ    10,000 บาท

               5.9 โครงการแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบล        งบประมาณ   30,000  บาท

                   (รพ.สต.ดงสวนพัฒนา)                                                       

              5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม.ตำบลนาทัน                   งบประมาณ 160,000  บาท

              5.11 โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิด                 งบประมาณ   50,000  บาท 

                    โรคเบาหวานและความดัน 

              5.12 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ  ด้วยสุขศาลา           งบประมาณ   25,000  บาท

              5.13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน              งบประมาณ   50,000  บาท                                         คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 

                   (สปสช.)  ตำบลนาทัน                           

          6. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ                               งบประมาณ  260,000 บาท               

                   6.2 โครงการติดตั้งสายดับวาย                                       งบประมาณ  100,000 บาท

                    6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องล่อเป้ากล้องสำรวจ                    งบประมาณ    26,000 บาท

                           ติดตั้ง  จำนวน  8 ชุด 

                    6.4 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง          งบประมาณ  750,000 บาท

                    6.5 โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด คสล.                         งบประมาณ  450,000 บาท

                   6.6 โครงการสร้างฝายน้ำล้น คสล.                    งบประมาณ  350,000 บาท

                   6.7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.                      งบประมาณ  360,000 บาท

                   6.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.                                งบประมาณ  481,000 บาท

                   6.9 โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล.                             งบประมาณ  514,000 บาท

                   6.10โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำ                       งบประมาณ  546,000 บาท

                   6.11 โครงการวางท่อประปา                                    งบประมาณ 1,000,000 บาท   

                   6.12 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน           งบประมาณ    20,000 บาท     

            

          7. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

        

          8. แผนงานการบริหารทั่วไป

             8.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร        งบประมาณ  300,000  บาท   

             8.2 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท งบประมาณ  405,000  บาท  

                   แก่บุคลากรท้องถิ่น 

          8.3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการและการพัฒนา

                                                                                       งบประมาณ 300,000  บาท

            8.4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทัน                          งบประมาณ   50,000 บาท

            8.5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลนาทัน                             งบประมาณ 100,000 บาท

            8.6 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล                งบประมาณ   78,000 บาท

            8.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                                งบประมาณ 120,000 บาท

            8.8 โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน              งบประมาณ   10,000 บาท

            8.9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้าง                      งบประมาณ   30,000 บาท 

          9. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

             9.1 โครงการจัดซื้อต้นไม้                                                    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.2 โครงการปลูกป่าในที่สาธารณะลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ    งบประมาณ  100,000 บาท

             9.3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำในที่สาธารณะในตำบลนาทัน งบประมาณ  100,000 บาท


ชื่อไฟล์ :

 *อาชีพ

                   – อาชีพด้านการเกษตรกรรม  ประชากรร้อยละ 95  มีอาชีพปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ

                   – อาชีพด้านการอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย และโรงสีข้าว

                   –อาชีพด้านการพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด

                   – อาชีพอื่นๆ  เช่น รับจ้างทั่วไป

  รายได้  รายได้เฉลี่ย / คน / ปี  จำนวน  30,000 บาท

*หน่วยธุรกิจ

                    –  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                        28      แห่ง    

                   –  สถานีบริการน้ำมัน                          3      แห่ง                          

                   –  รีสอร์ท                                       2      แห่ง

                   –  โรงสีข้าว                                   21      แห่ง

                   –  ร้านค้าขายของชำทั่วไป                   75      แห่ง

                   –  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                    9      แห่ง    

                   –  ร้านเกมส์                                    1      แห่ง

                   –  ร้านอาหาร                                  2      แห่ง

                   –  โรงทำขนมจีน                               2      แห่ง

                   –  ร้านตัดผม                                   2      แห่ง

                   –  ร้านวัสดุก่อสร้าง                            1      แห่ง

                   –  ลานมัน                                      1      แห่ง

  ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาทัน

           ข้อมูลด้านบุคลากร

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

สำนักงานปลัด

11

9

4

24

กองการศึกษา

4

4

-

8

กองการคลัง

5

6

-

11

กองช่าง

3

9

1

13

ตรวจสอบภายใน

1

-

-

1

รวม

24

28

5

57

 

 

 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร

          – ปริญญาโท              8        คน

          – ปริญญาตรี              29      คน

          – ต่ำกว่าปริญญาตรี       20      คน               

 

  ข้อมูลสมาขิกสภาเทศบาล

           ข้อมูลด้านการศึกษา 

จำนวนสมาชิก

ระดับการศึกษา

ประถม

ศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย 11 คน

3

-

5

1

1

-

หญิง  1 คน

-

-

2

-

-

-

รวม  12 คน

3

-

7

1

1

-

 

 

           โครงสร้างคณะผู้บริหาร

 

 

นายกเทศมนตรี

 

 

               ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร

ระดับการศึกษา

นายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รองนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 6

รองนายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนต้น

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

          ó โครงสร้างส่วนราชการ

 

                           
   

ปลัดเทศบาล

 
 
   

รองปลัดเทศบาล

 
 
 

สำนักปลัด

 
 

กองคลัง

 
 

กองช่าง

 
 

กองการศึกษา

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 

ผอ.กองการศึกษา

 

 

หัวหน้ากองช่าง

 

 

ผอ.กองคลัง

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 *อาชีพ

                   – อาชีพด้านการเกษตรกรรม  ประชากรร้อยละ 95  มีอาชีพปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ

                   – อาชีพด้านการอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย และโรงสีข้าว

                   –อาชีพด้านการพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด

                   – อาชีพอื่นๆ  เช่น รับจ้างทั่วไป

  รายได้  รายได้เฉลี่ย / คน / ปี  จำนวน  30,000 บาท

*หน่วยธุรกิจ

                    –  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                        28      แห่ง    

                   –  สถานีบริการน้ำมัน                          3      แห่ง                          

                   –  รีสอร์ท                                       2      แห่ง

                   –  โรงสีข้าว                                   21      แห่ง

                   –  ร้านค้าขายของชำทั่วไป                   75      แห่ง

                   –  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                    9      แห่ง    

                   –  ร้านเกมส์                                    1      แห่ง

                   –  ร้านอาหาร                                  2      แห่ง

                   –  โรงทำขนมจีน                               2      แห่ง

                   –  ร้านตัดผม                                   2      แห่ง

                   –  ร้านวัสดุก่อสร้าง                            1      แห่ง

                   –  ลานมัน                                      1      แห่ง

  ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาทัน

           ข้อมูลด้านบุคลากร

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

สำนักงานปลัด

11

9

4

24

กองการศึกษา

4

4

-

8

กองการคลัง

5

6

-

11

กองช่าง

3

9

1

13

ตรวจสอบภายใน

1

-

-

1

รวม

24

28

5

57

 

 

 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร

          – ปริญญาโท              8        คน

          – ปริญญาตรี              29      คน

          – ต่ำกว่าปริญญาตรี       20      คน               

 

  ข้อมูลสมาขิกสภาเทศบาล

           ข้อมูลด้านการศึกษา 

จำนวนสมาชิก

ระดับการศึกษา

ประถม

ศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย 11 คน

3

-

5

1

1

-

หญิง  1 คน

-

-

2

-

-

-

รวม  12 คน

3

-

7

1

1

-

 

 

           โครงสร้างคณะผู้บริหาร

 

 

นายกเทศมนตรี

 

 

               ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร

ระดับการศึกษา

นายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รองนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 6

รองนายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนต้น

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

          ó โครงสร้างส่วนราชการ

 

                           
   

ปลัดเทศบาล

 
 
   

รองปลัดเทศบาล

 
 
 

สำนักปลัด

 
 

กองคลัง

 
 

กองช่าง

 
 

กองการศึกษา

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 

ผอ.กองการศึกษา

 

 

หัวหน้ากองช่าง

 

 

ผอ.กองคลัง

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 *อาชีพ

                   – อาชีพด้านการเกษตรกรรม  ประชากรร้อยละ 95  มีอาชีพปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ

                   – อาชีพด้านการอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย และโรงสีข้าว

                   –อาชีพด้านการพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด

                   – อาชีพอื่นๆ  เช่น รับจ้างทั่วไป

  รายได้  รายได้เฉลี่ย / คน / ปี  จำนวน  30,000 บาท

*หน่วยธุรกิจ

                    –  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                        28      แห่ง    

                   –  สถานีบริการน้ำมัน                          3      แห่ง                          

                   –  รีสอร์ท                                       2      แห่ง

                   –  โรงสีข้าว                                   21      แห่ง

                   –  ร้านค้าขายของชำทั่วไป                   75      แห่ง

                   –  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                    9      แห่ง    

                   –  ร้านเกมส์                                    1      แห่ง

                   –  ร้านอาหาร                                  2      แห่ง

                   –  โรงทำขนมจีน                               2      แห่ง

                   –  ร้านตัดผม                                   2      แห่ง

                   –  ร้านวัสดุก่อสร้าง                            1      แห่ง

                   –  ลานมัน                                      1      แห่ง

  ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาทัน

           ข้อมูลด้านบุคลากร

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

สำนักงานปลัด

11

9

4

24

กองการศึกษา

4

4

-

8

กองการคลัง

5

6

-

11

กองช่าง

3

9

1

13

ตรวจสอบภายใน

1

-

-

1

รวม

24

28

5

57

 

 

 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร

          – ปริญญาโท              8        คน

          – ปริญญาตรี              29      คน

          – ต่ำกว่าปริญญาตรี       20      คน               

 

  ข้อมูลสมาขิกสภาเทศบาล

           ข้อมูลด้านการศึกษา 

จำนวนสมาชิก

ระดับการศึกษา

ประถม

ศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย 11 คน

3

-

5

1

1

-

หญิง  1 คน

-

-

2

-

-

-

รวม  12 คน

3

-

7

1

1

-

 

 

           โครงสร้างคณะผู้บริหาร

 

 

นายกเทศมนตรี

 

 

               ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร

ระดับการศึกษา

นายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รองนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 6

รองนายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนต้น

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

          ó โครงสร้างส่วนราชการ

 

                           
   

ปลัดเทศบาล

 
 
   

รองปลัดเทศบาล

 
 
 

สำนักปลัด

 
 

กองคลัง

 
 

กองช่าง

 
 

กองการศึกษา

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 

ผอ.กองการศึกษา

 

 

หัวหน้ากองช่าง

 

 

ผอ.กองคลัง

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

../add_file/

 *อาชีพ

                   – อาชีพด้านการเกษตรกรรม  ประชากรร้อยละ 95  มีอาชีพปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ

                   – อาชีพด้านการอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย และโรงสีข้าว

                   –อาชีพด้านการพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด

                   – อาชีพอื่นๆ  เช่น รับจ้างทั่วไป

  รายได้  รายได้เฉลี่ย / คน / ปี  จำนวน  30,000 บาท

*หน่วยธุรกิจ

                    –  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                        28      แห่ง    

                   –  สถานีบริการน้ำมัน                          3      แห่ง                          

                   –  รีสอร์ท                                       2      แห่ง

                   –  โรงสีข้าว                                   21      แห่ง

                   –  ร้านค้าขายของชำทั่วไป                   75      แห่ง

                   –  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                    9      แห่ง    

                   –  ร้านเกมส์                                    1      แห่ง

                   –  ร้านอาหาร                                  2      แห่ง

                   –  โรงทำขนมจีน                               2      แห่ง

                   –  ร้านตัดผม                                   2      แห่ง

                   –  ร้านวัสดุก่อสร้าง                            1      แห่ง

                   –  ลานมัน                                      1      แห่ง

  ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาทัน

           ข้อมูลด้านบุคลากร

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

สำนักงานปลัด

11

9

4

24

กองการศึกษา

4

4

-

8

กองการคลัง

5

6

-

11

กองช่าง

3

9

1

13

ตรวจสอบภายใน

1

-

-

1

รวม

24

28

5

57

 

 

 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร

          – ปริญญาโท              8        คน

          – ปริญญาตรี              29      คน

          – ต่ำกว่าปริญญาตรี       20      คน               

 

  ข้อมูลสมาขิกสภาเทศบาล

           ข้อมูลด้านการศึกษา 

จำนวนสมาชิก

ระดับการศึกษา

ประถม

ศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย 11 คน

3

-

5

1

1

-

หญิง  1 คน

-

-

2

-

-

-

รวม  12 คน

3

-

7

1

1

-

 

 

           โครงสร้างคณะผู้บริหาร

 

 

นายกเทศมนตรี

 

 

               ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร

ระดับการศึกษา

นายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

รองนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 6

รองนายกเทศมนตรี

มัธยมศึกษาตอนต้น

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

          ó โครงสร้างส่วนราชการ

 

                           
   

ปลัดเทศบาล

 
 
   

รองปลัดเทศบาล

 
 
 

สำนักปลัด

 
 

กองคลัง

 
 

กองช่าง

 
 

กองการศึกษา

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 

 

ผอ.กองการศึกษา

 

 

หัวหน้ากองช่าง

 

 

ผอ.กองคลัง

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 


ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562../add_file/รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสดและงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

1.ใบลา

2.แบบฟอร์มคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา

3.แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานนอกเวลา

4.ตัวอย่างการกรอกใบขออนุญาตใช้รถยนต์

5.ตัวอย่างการกรอกใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

6.แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์

7.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

8.แบบฟอร์มใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

9.ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน คกก.จัดซื้อจัดจ้าง

1.ใบลา

2.แบบฟอร์มคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา

3.แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานนอกเวลา

4.ตัวอย่างการกรอกใบขออนุญาตใช้รถยนต์

5.ตัวอย่างการกรอกใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

6.แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์

7.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

8.แบบฟอร์มใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

9.ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน คกก.จัดซื้อจัดจ้าง

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

1.ใบลา

2.แบบฟอร์มคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา

3.แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานนอกเวลา

4.ตัวอย่างการกรอกใบขออนุญาตใช้รถยนต์

5.ตัวอย่างการกรอกใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

6.แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์

7.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

8.แบบฟอร์มใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

9.ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน คกก.จัดซื้อจัดจ้าง

../add_file/

1.ใบลา

2.แบบฟอร์มคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลา

3.แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติงานนอกเวลา

4.ตัวอย่างการกรอกใบขออนุญาตใช้รถยนต์

5.ตัวอย่างการกรอกใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

6.แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์

7.บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

8.แบบฟอร์มใบขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

9.ตัวอย่างบันทึกข้อความอนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน คกก.จัดซื้อจัดจ้าง


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : *อาชีพ – อาชีพด้านการเกษตรกรรม ประชากรร้อยละ 95 มีอาชีพปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ – อาชีพด้านการอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย และโรงสีข้าว –อาชีพด้านการพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด – อาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป รายได้ รายได้เฉลี่ย / คน / ปี จำนวน 30,000 บาท *หน่วยธุรกิจ – ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 28 แห่ง – สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง – รีสอร์ท 2 แห่ง – โรงสีข้าว 21 แห่ง – ร้านค้าขายของชำทั่วไป 75 แห่ง – ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 9 แห่ง – ร้านเกมส์ 1 แห่ง – ร้านอาหาร 2 แห่ง – โรงทำขนมจีน 2 แห่ง – ร้านตัดผม 2 แห่ง – ร้านวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง – ลานมัน 1 แห่ง ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาทัน ข้อมูลด้านบุคลากร ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม สำนักงานปลัด 11 9 4 24 กองการศึกษา 4 4 - 8 กองการคลัง 5 6 - 11 กองช่าง 3 9 1 13 ตรวจสอบภายใน 1 - - 1 รวม 24 28 5 57 ระดับการศึกษาของบุคลากร – ปริญญาโท 8 คน – ปริญญาตรี 29 คน – ต่ำกว่าปริญญาตรี 20 คน ข้อมูลสมาขิกสภาเทศบาล ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนสมาชิก ระดับการศึกษา ประถม มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า ศึกษา ตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ชาย 11 คน 3 - 5 1 1 - หญิง 1 คน - - 2 - - - รวม 12 คน 3 - 7 1 1 - ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา นายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย รองนายกเทศมนตรี ประถมศึกษาปีที่ 6 รองนายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนต้น เลขานุการนายกเทศมนตรี ประถมศึกษาปีที่ 4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: *อาชีพ – อาชีพด้านการเกษตรกรรม ประชากรร้อยละ 95 มีอาชีพปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ – อาชีพด้านการอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย และโรงสีข้าว –อาชีพด้านการพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด – อาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป รายได้ รายได้เฉลี่ย / คน / ปี จำนวน 30,000 บาท *หน่วยธุรกิจ – ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 28 แห่ง – สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง – รีสอร์ท 2 แห่ง – โรงสีข้าว 21 แห่ง – ร้านค้าขายของชำทั่วไป 75 แห่ง – ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 9 แห่ง – ร้านเกมส์ 1 แห่ง – ร้านอาหาร 2 แห่ง – โรงทำขนมจีน 2 แห่ง – ร้านตัดผม 2 แห่ง – ร้านวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง – ลานมัน 1 แห่ง ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาทัน ข้อมูลด้านบุคลากร ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม สำนักงานปลัด 11 9 4 24 กองการศึกษา 4 4 - 8 กองการคลัง 5 6 - 11 กองช่าง 3 9 1 13 ตรวจสอบภายใน 1 - - 1 รวม 24 28 5 57 ระดับการศึกษาของบุคลากร – ปริญญาโท 8 คน – ปริญญาตรี 29 คน – ต่ำกว่าปริญญาตรี 20 คน ข้อมูลสมาขิกสภาเทศบาล ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนสมาชิก ระดับการศึกษา ประถม มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า ศึกษา ตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ชาย 11 คน 3 - 5 1 1 - หญิง 1 คน - - 2 - - - รวม 12 คน 3 - 7 1 1 - ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา นายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย รองนายกเทศมนตรี ประถมศึกษาปีที่ 6 รองนายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนต้น เลขานุการนายกเทศมนตรี ประถมศึกษาปีที่ 4 ../add_file/*อาชีพ – อาชีพด้านการเกษตรกรรม ประชากรร้อยละ 95 มีอาชีพปลูกพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ – อาชีพด้านการอุตสาหกรรม ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้าไหมแพรวา ผ้าฝ้าย และโรงสีข้าว –อาชีพด้านการพาณิชย์ ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด – อาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป รายได้ รายได้เฉลี่ย / คน / ปี จำนวน 30,000 บาท *หน่วยธุรกิจ – ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 28 แห่ง – สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง – รีสอร์ท 2 แห่ง – โรงสีข้าว 21 แห่ง – ร้านค้าขายของชำทั่วไป 75 แห่ง – ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 9 แห่ง – ร้านเกมส์ 1 แห่ง – ร้านอาหาร 2 แห่ง – โรงทำขนมจีน 2 แห่ง – ร้านตัดผม 2 แห่ง – ร้านวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง – ลานมัน 1 แห่ง ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาทัน ข้อมูลด้านบุคลากร ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม สำนักงานปลัด 11 9 4 24 กองการศึกษา 4 4 - 8 กองการคลัง 5 6 - 11 กองช่าง 3 9 1 13 ตรวจสอบภายใน 1 - - 1 รวม 24 28 5 57 ระดับการศึกษาของบุคลากร – ปริญญาโท 8 คน – ปริญญาตรี 29 คน – ต่ำกว่าปริญญาตรี 20 คน ข้อมูลสมาขิกสภาเทศบาล ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนสมาชิก ระดับการศึกษา ประถม มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า ศึกษา ตอนต้น ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ชาย 11 คน 3 - 5 1 1 - หญิง 1 คน - - 2 - - - รวม 12 คน 3 - 7 1 1 - ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา นายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย รองนายกเทศมนตรี ประถมศึกษาปีที่ 6 รองนายกเทศมนตรี มัธยมศึกษาตอนต้น เลขานุการนายกเทศมนตรี ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อไฟล์ : การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาทันในปี พ.ศ 2556 ในปีบงบประมาณ พ.ศ 2556 ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันประจำปี เทศบาลตำบลนาทัน ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 11 งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวม ดังต่อไปนี้ ก. ด้านบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน งบประมาณ 14,617,440 บาท 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 งาน งบประมาณ 270,000 บาท ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 1.แผนการศึกษา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 10,840,540 บาท 2.แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 งาน งบประมาณ 2,271,540 บาท 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 145,000 บาท 4.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 งาน งบประมาณ 5,835,280 บาท 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 810,000 บาท จำนวน 1 งาน 6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณ 390,000 บาท จำนวน 1 งาน ค. ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ 4,427,000 บาท จำนวน 1 งาน 2.แผนงานการเกษตร จำนวน 1 งาน งบประมาณ 200,000 บาท ง. ด้านการดำเนินงานอื่น 1.แผนงานงบกลาง จำนวน 1 งาน งบประมาณ 2,193,200 บาท การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาทัน ในปีงบประมาณ 2556 แยกรายละเอียดตามแผนงานพัฒนาด้านต่างๆ ในแต่ละโครงการได้ ดังต่อไปนี้ 1. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ 100,000 บาท 2. แผนงานพัฒนาด้านสังคม 2.1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 210,000 บาท 2.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด งบประมาณ 150,000 บาท (ศตส.ตำบลนาทัน) 2.3 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว งบประมาณ 100,000 บาท 2.4 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ 35,000 บาท 2.5 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ 35,000 บาท 2.6 งบประมาณ 30,000 บาท 2.7 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 20,000 บาท 3. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา 3.1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโซนพาน งบประมาณ 50,000 บาท 3.2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดนาตาล โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนภูพาน งบประมาณ 30,000 บาท 3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 1,408,680 บาท 3.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 3,967,600 บาท 3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 170,400 บาท 3.6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตทต.งบประมาณ 2,777,320 บาท 3.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. 8 ศูนย์ งบประมาณ 758,520 บาท 3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรรทางการศึกษา (ผดด.) งบประมาณ 100,000 บาท 3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน (จัดซื่อสมุด) งบประมาณ 100,000 บาท 3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ศพด. งบประมาณ 25,000 บาท 4. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4.1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท 4.2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว งบประมาณ 50,000 บาท 4.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 150,000 บาท 4.4 โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา งบประมาณ 15,000 บาท 4.5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา งบประมาณ 20,000 บาท 4.6 โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์) งบประมาณ 100,000 บาท 4.7 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาทัน งบประมาณ 160,000 บาท 4.8 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน งบประมาณ 100,000 บาท 5. โครงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 5.1 โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรือน งบประมาณ 160,000 บาท 5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และผู้พิการตำบลนาทันงบประมาณ 100,000 บาท 5.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนาทัน งบประมาณ 20,000 บาท 5.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 30,000 บาท 5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพการใช้สารเคมี งบประมาณ 30,000 บาท ในเกษตรกร(รพ.สต.ดงสวนพัฒนา) 5.6 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (รพ.สต.นาตาล) งบประมาณ 80,000 บาท 5.7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ 50,000 บาท(รพ.สต.นาตาล) 5.8 โครงการโรงเรียนสีขาว งบประมาณ 10,000 บาท 5.9 โครงการแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบล งบประมาณ 30,000 บาท(รพ.สต.ดงสวนพัฒนา) 5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลนาทัน งบประมาณ 160,000 บาท 5.11 โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิด งบประมาณ 50,000 บาท (โรคเบาหวานและความดัน) 5.12 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยสุขศาลา งบประมาณ 25,000 บาท 5.13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน งบประมาณ 50,000 บาท (คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ) (สปสช.) ตำบลนาทัน 6. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ งบประมาณ 260,000 บาท 6.2 โครงการติดตั้งสายดับวาย งบประมาณ 100,000 บาท 6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องล่อเป้ากล้องสำรวจ งบประมาณ 26,000 บาท(ติดตั้ง จำนวน 8 ชุด) 6.4 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง งบประมาณ 750,000 บาท 6.5 โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด คสล. งบประมาณ 450,000 บาท 6.6 โครงการสร้างฝายน้ำล้น คสล. งบประมาณ 350,000 บาท 6.7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. งบประมาณ 360,000 บาท 6.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ 481,000 บาท 6.9 โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล. งบประมาณ 514,000 บาท 6.10โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำ งบประมาณ 546,000 บาท 6.11 โครงการวางท่อประปา งบประมาณ 1,000,000 บาท 6.12 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน งบประมาณ 20,000 บาท 7. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 8. แผนงานการบริหารทั่วไป 8.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ 300,000 บาท 8.2 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท งบประมาณ 405,000 บาท (แก่บุคลากรท้องถิ่น) 8.3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการและการพัฒนา งบประมาณ 300,000 บาท 8.4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทัน งบประมาณ 50,000 บาท 8.5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท 8.6 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล งบประมาณ 78,000 บาท 8.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน งบประมาณ 120,000 บาท 8.8 โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท 8.9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 30,000 บาท 9. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 9.1 โครงการจัดซื้อต้นไม้ งบประมาณ 100,000 บาท 9.2 โครงการปลูกป่าในที่สาธารณะลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 100,000 บาท 9.3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำในที่สาธารณะในตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาทันในปี พ.ศ 2556 ในปีบงบประมาณ พ.ศ 2556 ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันประจำปี เทศบาลตำบลนาทัน ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 11 งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวม ดังต่อไปนี้ ก. ด้านบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน งบประมาณ 14,617,440 บาท 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 งาน งบประมาณ 270,000 บาท ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 1.แผนการศึกษา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 10,840,540 บาท 2.แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 งาน งบประมาณ 2,271,540 บาท 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 145,000 บาท 4.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 งาน งบประมาณ 5,835,280 บาท 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 810,000 บาท จำนวน 1 งาน 6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณ 390,000 บาท จำนวน 1 งาน ค. ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ 4,427,000 บาท จำนวน 1 งาน 2.แผนงานการเกษตร จำนวน 1 งาน งบประมาณ 200,000 บาท ง. ด้านการดำเนินงานอื่น 1.แผนงานงบกลาง จำนวน 1 งาน งบประมาณ 2,193,200 บาท การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาทัน ในปีงบประมาณ 2556 แยกรายละเอียดตามแผนงานพัฒนาด้านต่างๆ ในแต่ละโครงการได้ ดังต่อไปนี้ 1. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ 100,000 บาท 2. แผนงานพัฒนาด้านสังคม 2.1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 210,000 บาท 2.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด งบประมาณ 150,000 บาท (ศตส.ตำบลนาทัน) 2.3 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว งบประมาณ 100,000 บาท 2.4 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ 35,000 บาท 2.5 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ 35,000 บาท 2.6 งบประมาณ 30,000 บาท 2.7 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 20,000 บาท 3. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา 3.1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโซนพาน งบประมาณ 50,000 บาท 3.2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดนาตาล โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนภูพาน งบประมาณ 30,000 บาท 3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 1,408,680 บาท 3.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 3,967,600 บาท 3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 170,400 บาท 3.6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตทต.งบประมาณ 2,777,320 บาท 3.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. 8 ศูนย์ งบประมาณ 758,520 บาท 3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรรทางการศึกษา (ผดด.) งบประมาณ 100,000 บาท 3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน (จัดซื่อสมุด) งบประมาณ 100,000 บาท 3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ศพด. งบประมาณ 25,000 บาท 4. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4.1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท 4.2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว งบประมาณ 50,000 บาท 4.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 150,000 บาท 4.4 โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา งบประมาณ 15,000 บาท 4.5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา งบประมาณ 20,000 บาท 4.6 โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์) งบประมาณ 100,000 บาท 4.7 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาทัน งบประมาณ 160,000 บาท 4.8 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน งบประมาณ 100,000 บาท 5. โครงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 5.1 โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรือน งบประมาณ 160,000 บาท 5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และผู้พิการตำบลนาทันงบประมาณ 100,000 บาท 5.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนาทัน งบประมาณ 20,000 บาท 5.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 30,000 บาท 5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพการใช้สารเคมี งบประมาณ 30,000 บาท ในเกษตรกร(รพ.สต.ดงสวนพัฒนา) 5.6 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (รพ.สต.นาตาล) งบประมาณ 80,000 บาท 5.7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ 50,000 บาท(รพ.สต.นาตาล) 5.8 โครงการโรงเรียนสีขาว งบประมาณ 10,000 บาท 5.9 โครงการแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบล งบประมาณ 30,000 บาท(รพ.สต.ดงสวนพัฒนา) 5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลนาทัน งบประมาณ 160,000 บาท 5.11 โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิด งบประมาณ 50,000 บาท (โรคเบาหวานและความดัน) 5.12 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยสุขศาลา งบประมาณ 25,000 บาท 5.13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน งบประมาณ 50,000 บาท (คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ) (สปสช.) ตำบลนาทัน 6. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ งบประมาณ 260,000 บาท 6.2 โครงการติดตั้งสายดับวาย งบประมาณ 100,000 บาท 6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องล่อเป้ากล้องสำรวจ งบประมาณ 26,000 บาท(ติดตั้ง จำนวน 8 ชุด) 6.4 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง งบประมาณ 750,000 บาท 6.5 โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด คสล. งบประมาณ 450,000 บาท 6.6 โครงการสร้างฝายน้ำล้น คสล. งบประมาณ 350,000 บาท 6.7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. งบประมาณ 360,000 บาท 6.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ 481,000 บาท 6.9 โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล. งบประมาณ 514,000 บาท 6.10โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำ งบประมาณ 546,000 บาท 6.11 โครงการวางท่อประปา งบประมาณ 1,000,000 บาท 6.12 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน งบประมาณ 20,000 บาท 7. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 8. แผนงานการบริหารทั่วไป 8.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ 300,000 บาท 8.2 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท งบประมาณ 405,000 บาท (แก่บุคลากรท้องถิ่น) 8.3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการและการพัฒนา งบประมาณ 300,000 บาท 8.4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทัน งบประมาณ 50,000 บาท 8.5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท 8.6 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล งบประมาณ 78,000 บาท 8.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน งบประมาณ 120,000 บาท 8.8 โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท 8.9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 30,000 บาท 9. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 9.1 โครงการจัดซื้อต้นไม้ งบประมาณ 100,000 บาท 9.2 โครงการปลูกป่าในที่สาธารณะลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 100,000 บาท 9.3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำในที่สาธารณะในตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท../add_file/การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาทันในปี พ.ศ 2556 ในปีบงบประมาณ พ.ศ 2556 ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาทันประจำปี เทศบาลตำบลนาทัน ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ไว้ทั้งหมด 4 ด้าน 11 แผนงาน 11 งาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวม ดังต่อไปนี้ ก. ด้านบริหารทั่วไป 1. แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน งบประมาณ 14,617,440 บาท 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 งาน งบประมาณ 270,000 บาท ข. ด้านบริหารชุมชนและสังคม 1.แผนการศึกษา จำนวน 1 งาน งบประมาณ 10,840,540 บาท 2.แผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 งาน งบประมาณ 2,271,540 บาท 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 งาน งบประมาณ 145,000 บาท 4.แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 1 งาน งบประมาณ 5,835,280 บาท 5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ 810,000 บาท จำนวน 1 งาน 6.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณ 390,000 บาท จำนวน 1 งาน ค. ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณ 4,427,000 บาท จำนวน 1 งาน 2.แผนงานการเกษตร จำนวน 1 งาน งบประมาณ 200,000 บาท ง. ด้านการดำเนินงานอื่น 1.แผนงานงบกลาง จำนวน 1 งาน งบประมาณ 2,193,200 บาท การดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาทัน ในปีงบประมาณ 2556 แยกรายละเอียดตามแผนงานพัฒนาด้านต่างๆ ในแต่ละโครงการได้ ดังต่อไปนี้ 1. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน งบประมาณ 100,000 บาท 2. แผนงานพัฒนาด้านสังคม 2.1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 210,000 บาท 2.2 โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด งบประมาณ 150,000 บาท (ศตส.ตำบลนาทัน) 2.3 โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว งบประมาณ 100,000 บาท 2.4 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ 35,000 บาท 2.5 โครงการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ 35,000 บาท 2.6 งบประมาณ 30,000 บาท 2.7 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 20,000 บาท 3. แผนงานพัฒนาด้านการศึกษา 3.1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาในโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการโซนพาน งบประมาณ 50,000 บาท 3.2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโจดนาตาล โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโซนภูพาน งบประมาณ 30,000 บาท 3.3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 1,408,680 บาท 3.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 6 แห่ง ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 3,967,600 บาท 3.5 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. ในเขต ทต.นาทัน งบประมาณ 170,400 บาท 3.6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตทต.งบประมาณ 2,777,320 บาท 3.7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. 8 ศูนย์ งบประมาณ 758,520 บาท 3.8 โครงการพัฒนาบุคลากรรทางการศึกษา (ผดด.) งบประมาณ 100,000 บาท 3.9 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน (จัดซื่อสมุด) งบประมาณ 100,000 บาท 3.10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ศพด. งบประมาณ 25,000 บาท 4. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4.1 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท 4.2 โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว งบประมาณ 50,000 บาท 4.3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 150,000 บาท 4.4 โครงการถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนวันเข้าพรรษา งบประมาณ 15,000 บาท 4.5 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กวนข้าวทิพย์ ในวันออกพรรษา งบประมาณ 20,000 บาท 4.6 โครงการวันผู้สูงอายุ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์) งบประมาณ 100,000 บาท 4.7 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาทัน งบประมาณ 160,000 บาท 4.8 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน งบประมาณ 100,000 บาท 5. โครงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 5.1 โครงการกระจายเกลือไอโอดีนสู่ครัวเรือน งบประมาณ 160,000 บาท 5.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน และผู้พิการตำบลนาทันงบประมาณ 100,000 บาท 5.3 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลนาทัน งบประมาณ 20,000 บาท 5.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ 30,000 บาท 5.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพการใช้สารเคมี งบประมาณ 30,000 บาท ในเกษตรกร(รพ.สต.ดงสวนพัฒนา) 5.6 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบสุขภาพ (รพ.สต.นาตาล) งบประมาณ 80,000 บาท 5.7 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ 50,000 บาท(รพ.สต.นาตาล) 5.8 โครงการโรงเรียนสีขาว งบประมาณ 10,000 บาท 5.9 โครงการแพทย์แผนไทยบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพตำบล งบประมาณ 30,000 บาท(รพ.สต.ดงสวนพัฒนา) 5.10 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลนาทัน งบประมาณ 160,000 บาท 5.11 โครงการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อการเกิด งบประมาณ 50,000 บาท (โรคเบาหวานและความดัน) 5.12 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยสุขศาลา งบประมาณ 25,000 บาท 5.13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน งบประมาณ 50,000 บาท (คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ) (สปสช.) ตำบลนาทัน 6. แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6.1 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ งบประมาณ 260,000 บาท 6.2 โครงการติดตั้งสายดับวาย งบประมาณ 100,000 บาท 6.3 โครงการจัดซื้อเครื่องล่อเป้ากล้องสำรวจ งบประมาณ 26,000 บาท(ติดตั้ง จำนวน 8 ชุด) 6.4 โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง งบประมาณ 750,000 บาท 6.5 โครงการก่อสร้างถนนน้ำลาด คสล. งบประมาณ 450,000 บาท 6.6 โครงการสร้างฝายน้ำล้น คสล. งบประมาณ 350,000 บาท 6.7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. งบประมาณ 360,000 บาท 6.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ 481,000 บาท 6.9 โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล. งบประมาณ 514,000 บาท 6.10โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำ งบประมาณ 546,000 บาท 6.11 โครงการวางท่อประปา งบประมาณ 1,000,000 บาท 6.12 โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน งบประมาณ 20,000 บาท 7. แผนงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 8. แผนงานการบริหารทั่วไป 8.1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ 300,000 บาท 8.2 โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท งบประมาณ 405,000 บาท (แก่บุคลากรท้องถิ่น) 8.3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการจัดการและการพัฒนา งบประมาณ 300,000 บาท 8.4 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลนาทัน งบประมาณ 50,000 บาท 8.5 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท 8.6 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล งบประมาณ 78,000 บาท 8.7 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน งบประมาณ 120,000 บาท 8.8 โครงการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท 8.9 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 30,000 บาท 9. แผนงานพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 9.1 โครงการจัดซื้อต้นไม้ งบประมาณ 100,000 บาท 9.2 โครงการปลูกป่าในที่สาธารณะลดภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 100,000 บาท 9.3 โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำในที่สาธารณะในตำบลนาทัน งบประมาณ 100,000 บาท
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด ในวันที่ 22-29 ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโจดนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด ในวันที่ 22-29 ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโจดนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์../add_file/ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด ในวันที่ 22-29 ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโจดนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ต้องการสอบถามเรื่องการยื่นสงเคาระห์บุตร เดือนละ 600 บาท ต้องทำอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ ต้องยื่นที่ไหนค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ต้องการสอบถามเรื่องการยื่นสงเคาระห์บุตร เดือนละ 600 บาท ต้องทำอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ ต้องยื่นที่ไหนค่ะ ../add_file/ต้องการสอบถามเรื่องการยื่นสงเคาระห์บุตร เดือนละ 600 บาท ต้องทำอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรไปบ้างค่ะ ต้องยื่นที่ไหนค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : In9oy5QWed40207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8EWmiX3Thu125613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ol2dCVKMon123534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JtfPO00Mon20836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ROnW7n2Mon21558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ https://www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ https://www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe ../add_file/จำหน่าย:กรอบรูปหลุยส์ กรอบไฟเบอร์กลาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พานพุ่มเงินพุ่มทอง พานธูปเทียนแพ ตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ ซุ้มติดสะพานลอย ซุ้มคล่อมถนน เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งานไฟจราจร ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง ถังขยะขนาดต่างๆ เสื้อโปโลพร้อมปักโลโก้หน่วยงาน บริการจัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศ ติดต่อ คุณบอย โทร.089-2043733 Line ID = boyinterframe หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/0fU3P5cP25 E-mail: flagandframe@hotmail.co.th เว็ปไซต์ https://www.boyinterframe.com ชมผลงานที่ทั่วประเทศแล้วได้ที่ www.facebook.com/Boyinterframe
ชื่อไฟล์ : 5XlBgvtTue15256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W0l4L1iTue15509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bw7fKtUFri40933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Oz9YDPyMon94332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P56jxk8Mon94547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9B32AXeMon94630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cc335zrFri104558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bYHlZGWFri40211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qytfl2uFri40514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V4dR1hgFri40611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UKGrB4NFri40816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qaHztpMFri40934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hNSS3S4Fri41055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HG2cquVWed40022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bTDXko9Thu111514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WaTnCLWThu111801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wyElyFFThu111931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mFHA0sEThu14532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rvgSWgBThu14647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0tRgkKsThu14741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f1Vrxr3Thu15518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JJ9xcz0Fri42710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dLahGSsFri42757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YrqUcczThu21043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8kaaORhThu24741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EWQoiYYTue25314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WCn90yITue25508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lmNwCErTue25650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1tiVBzZMon12716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ir5xERUMon12859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเทศบาลตำบลนาทันประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเทศบาลตำบลนาทันประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) ../add_file/ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเทศบาลตำบลนาทันประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/coota4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/iit/coota4../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/iit/coota4
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลนาทันประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลนาทันประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️) ../add_file/ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลนาทันประเมิน ITA ปี 2565 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาทัน 187 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทร.0864557608,โทรสาร.043816019 Facebook : https://www.facebook.com/natanwaiput เว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.nt.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลนาทัน 187 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทร.0864557608,โทรสาร.043816019 Facebook : https://www.facebook.com/natanwaiput เว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.nt.go.th../add_file/ สำนักงานเทศบาลตำบลนาทัน 187 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทร.0864557608,โทรสาร.043816019 Facebook : https://www.facebook.com/natanwaiput เว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.nt.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N4xXfH5Wed12756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : TgCaXITWed12938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UKbnUIGWed14603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ks39FVxWed14816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WNgLWZuFri110745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dbGSEXTFri111319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3s49DSLFri111531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tibZsbzFri110929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : mQVMiF9Fri111505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ยื่นภาษีบำรุงท้องที่ได้ถึงเดิอนไหนค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยื่นภาษีบำรุงท้องที่ได้ถึงเดิอนไหนค่ะ../add_file/ยื่นภาษีบำรุงท้องที่ได้ถึงเดิอนไหนค่ะ
ชื่อไฟล์ : 7RjTKR7Thu41626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : So2vJshTue24937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gelij7eFri33538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OMVd5h9Fri35433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fkCJ4MdFri35526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลนาทัน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาทัน, ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทร.0864557608 โทรสาร.043019816 อีเมลล์ : admin@nt.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลนาทัน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาทัน, ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทร.0864557608 โทรสาร.043019816 อีเมลล์ : admin@nt.go.th ../add_file/ สำนักงานเทศบาลตำบลนาทัน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาทัน, ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทร.0864557608 โทรสาร.043019816 อีเมลล์ : admin@nt.go.th
ชื่อไฟล์ : 4Z2ILPVThu24226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://www.nt.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.nt.go.th../add_file/https://www.nt.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dLI96C1Thu35416.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xWXbKb1Thu35602.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mr2f0eTFri24950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UOGVfGWFri25558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ksSrIxDFri25930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5wdOpudFri30856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DfWMOMKFri31350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kz7HEJQFri31648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F80KeqJFri32231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GY1AK2NFri42758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bjyb66SFri43301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KXvzclSFri44306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EXpUmyLFri44806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HDSWzGSFri45134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BNG7JlZFri51914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qys27khFri52235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bWvGlNsFri54552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 13,951 คน แยกเป็นชาย 7,103 คน หญิง 6,848 คน จำนวนครัวเรือน 3,409 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 147 คน / ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ประชากร หมู่บ้าน ชื่อบ้าน ประชากร ( ณ เมษายน 2556 ) จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 นาทัน 439 427 866 195 2 หนองสระพัง 337 302 639 159 3 หนองสระพัง 370 357 727 193 4 โจด 539 496 1035 233 5 นาตาล 447 422 869 223 6 นาไร่เดี่ยว 470 443 913 212 7 ดงสวนพัฒนา 718 711 1429 390 8 โนนค้อ 385 391 776 196 9 โนนค้อ 371 357 728 176 10 สร้างแข้ 258 235 493 121 11 โนนค้อ 577 557 1134 253 12 โนนค้อ 389 373 762 164 13 นาทัน 387 379 766 176 14 โนนค้อ 355 363 718 165 15 ดงสวนพัฒนา 741 709 1450 396 16 นาไร่เดี่ยว 320 326 646 157 รวม 7,103 6,848 13,951 3,409 ที่มา : งานทะเบียนเทศบาลตำบลนาทัน ณ เดือน พฤษภาคม 2556 จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตเทศบาลตำบล - หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล เขตๆ ละ 6 คน รวมสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 12 คน แยกเป็นดังนี้ * เขต 1 ได้แก่ หมู่ 1 ,หมู่ 5, หมู่ 8 , หมู่ 9 , หมู่ 11, หมู่ 12, หมู่ 13, หมู่ 14 * เขต 2 ได้แก่ หมู่ 2 ,หมู่ 3, หมู่ 4 , หมู่ 6, หมู่ 7 ,หมู่ 10, หมู่ 15 , หมู่ 16 ท้องถิ่นอื่น ภายในเขตเทศบาลตำบลนาทัน * จำนวนเทศบาล - แห่ง * จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง สถานศึกษา * โรงเรียนประถมศึกษา 0 แห่ง * โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 6 แห่ง * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์ * ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 16 แห่ง * ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง องค์การทางศาสนา * วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง การสาธารณสุข * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทัน 2 แห่ง * สุขศาลาประจำหมู่บ้าน 16 แห่ง * อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน * จุดพักสายตรวจและศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 1 แห่ง ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ (คน) หมายเหตุ 1 นาทัน 101 2 หนองสระพัง 52 3 หนองสระพัง 64 4 โจด 65 5 นาตาล 62 6 นาไร่เดี่ยว 62 7 ดงสวนพัฒนา 128 8 โนนค้อ 86 9 โนนค้อ 92 10 สร้างแข้ 43 11 โนนค้อ 104 12 โนนค้อ 78 13 นาทัน 92 14 โนนค้อ 67 15 ดงสวนพัฒนา 108 16 นาไร่เดี่ยว 54 รวม 1,258 ที่มา : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน ตำบลนาทัน ณ เดือนพฤษภาคม 2556 ข้อมูลจำนวนผู้พิการ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ (คน) หมายเหตุ 1 บ้านนาทัน 24 2 บ้านหนองสระพัง 12 3 บ้านหนองสระพัง 16 4 บ้านโจด 9 5 บ้านนาตาล 8 6 บ้านนาไร่เดียว 7 7 บ้านดงสวนพัฒนา 8 8 บ้านโนนค้อ 29 9 บ้านโนนค้อ 17 10 บ้านสร้างแข้ 2 11 บ้านโนนค้อ 23 12 บ้านโนนค้อ 11 13 บ้านนาทัน 14 14 บ้านโนนค้อ 19 15 บ้านดงสวนพัฒนา 21 16 บ้านนาไร่เดียว 5 รวม 225 ที่มา : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนาทัน ณ เดือน พฤษภาคม 2556 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 13,951 คน แยกเป็นชาย 7,103 คน หญิง 6,848 คน จำนวนครัวเรือน 3,409 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 147 คน / ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ประชากร หมู่บ้าน ชื่อบ้าน ประชากร ( ณ เมษายน 2556 ) จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 นาทัน 439 427 866 195 2 หนองสระพัง 337 302 639 159 3 หนองสระพัง 370 357 727 193 4 โจด 539 496 1035 233 5 นาตาล 447 422 869 223 6 นาไร่เดี่ยว 470 443 913 212 7 ดงสวนพัฒนา 718 711 1429 390 8 โนนค้อ 385 391 776 196 9 โนนค้อ 371 357 728 176 10 สร้างแข้ 258 235 493 121 11 โนนค้อ 577 557 1134 253 12 โนนค้อ 389 373 762 164 13 นาทัน 387 379 766 176 14 โนนค้อ 355 363 718 165 15 ดงสวนพัฒนา 741 709 1450 396 16 นาไร่เดี่ยว 320 326 646 157 รวม 7,103 6,848 13,951 3,409 ที่มา : งานทะเบียนเทศบาลตำบลนาทัน ณ เดือน พฤษภาคม 2556 จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตเทศบาลตำบล - หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล เขตๆ ละ 6 คน รวมสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 12 คน แยกเป็นดังนี้ * เขต 1 ได้แก่ หมู่ 1 ,หมู่ 5, หมู่ 8 , หมู่ 9 , หมู่ 11, หมู่ 12, หมู่ 13, หมู่ 14 * เขต 2 ได้แก่ หมู่ 2 ,หมู่ 3, หมู่ 4 , หมู่ 6, หมู่ 7 ,หมู่ 10, หมู่ 15 , หมู่ 16 ท้องถิ่นอื่น ภายในเขตเทศบาลตำบลนาทัน * จำนวนเทศบาล - แห่ง * จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง สถานศึกษา * โรงเรียนประถมศึกษา 0 แห่ง * โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 6 แห่ง * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์ * ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 16 แห่ง * ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง องค์การทางศาสนา * วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง การสาธารณสุข * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทัน 2 แห่ง * สุขศาลาประจำหมู่บ้าน 16 แห่ง * อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน * จุดพักสายตรวจและศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 1 แห่ง ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ (คน) หมายเหตุ 1 นาทัน 101 2 หนองสระพัง 52 3 หนองสระพัง 64 4 โจด 65 5 นาตาล 62 6 นาไร่เดี่ยว 62 7 ดงสวนพัฒนา 128 8 โนนค้อ 86 9 โนนค้อ 92 10 สร้างแข้ 43 11 โนนค้อ 104 12 โนนค้อ 78 13 นาทัน 92 14 โนนค้อ 67 15 ดงสวนพัฒนา 108 16 นาไร่เดี่ยว 54 รวม 1,258 ที่มา : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน ตำบลนาทัน ณ เดือนพฤษภาคม 2556 ข้อมูลจำนวนผู้พิการ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ (คน) หมายเหตุ 1 บ้านนาทัน 24 2 บ้านหนองสระพัง 12 3 บ้านหนองสระพัง 16 4 บ้านโจด 9 5 บ้านนาตาล 8 6 บ้านนาไร่เดียว 7 7 บ้านดงสวนพัฒนา 8 8 บ้านโนนค้อ 29 9 บ้านโนนค้อ 17 10 บ้านสร้างแข้ 2 11 บ้านโนนค้อ 23 12 บ้านโนนค้อ 11 13 บ้านนาทัน 14 14 บ้านโนนค้อ 19 15 บ้านดงสวนพัฒนา 21 16 บ้านนาไร่เดียว 5 รวม 225 ที่มา : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนาทัน ณ เดือน พฤษภาคม 2556 ../add_file/ ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 13,951 คน แยกเป็นชาย 7,103 คน หญิง 6,848 คน จำนวนครัวเรือน 3,409 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 147 คน / ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ดังนี้ ประชากร หมู่บ้าน ชื่อบ้าน ประชากร ( ณ เมษายน 2556 ) จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 1 นาทัน 439 427 866 195 2 หนองสระพัง 337 302 639 159 3 หนองสระพัง 370 357 727 193 4 โจด 539 496 1035 233 5 นาตาล 447 422 869 223 6 นาไร่เดี่ยว 470 443 913 212 7 ดงสวนพัฒนา 718 711 1429 390 8 โนนค้อ 385 391 776 196 9 โนนค้อ 371 357 728 176 10 สร้างแข้ 258 235 493 121 11 โนนค้อ 577 557 1134 253 12 โนนค้อ 389 373 762 164 13 นาทัน 387 379 766 176 14 โนนค้อ 355 363 718 165 15 ดงสวนพัฒนา 741 709 1450 396 16 นาไร่เดี่ยว 320 326 646 157 รวม 7,103 6,848 13,951 3,409 ที่มา : งานทะเบียนเทศบาลตำบลนาทัน ณ เดือน พฤษภาคม 2556 จำนวนหมู่บ้านอยู่นอกเขตเทศบาลตำบล - หมู่บ้าน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล เขตๆ ละ 6 คน รวมสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 12 คน แยกเป็นดังนี้ * เขต 1 ได้แก่ หมู่ 1 ,หมู่ 5, หมู่ 8 , หมู่ 9 , หมู่ 11, หมู่ 12, หมู่ 13, หมู่ 14 * เขต 2 ได้แก่ หมู่ 2 ,หมู่ 3, หมู่ 4 , หมู่ 6, หมู่ 7 ,หมู่ 10, หมู่ 15 , หมู่ 16 ท้องถิ่นอื่น ภายในเขตเทศบาลตำบลนาทัน * จำนวนเทศบาล - แห่ง * จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง สถานศึกษา * โรงเรียนประถมศึกษา 0 แห่ง * โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 6 แห่ง * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์ * ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 16 แห่ง * ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง องค์การทางศาสนา * วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง การสาธารณสุข * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทัน 2 แห่ง * สุขศาลาประจำหมู่บ้าน 16 แห่ง * อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน * จุดพักสายตรวจและศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 1 แห่ง ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ (คน) หมายเหตุ 1 นาทัน 101 2 หนองสระพัง 52 3 หนองสระพัง 64 4 โจด 65 5 นาตาล 62 6 นาไร่เดี่ยว 62 7 ดงสวนพัฒนา 128 8 โนนค้อ 86 9 โนนค้อ 92 10 สร้างแข้ 43 11 โนนค้อ 104 12 โนนค้อ 78 13 นาทัน 92 14 โนนค้อ 67 15 ดงสวนพัฒนา 108 16 นาไร่เดี่ยว 54 รวม 1,258 ที่มา : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน ตำบลนาทัน ณ เดือนพฤษภาคม 2556 ข้อมูลจำนวนผู้พิการ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ (คน) หมายเหตุ 1 บ้านนาทัน 24 2 บ้านหนองสระพัง 12 3 บ้านหนองสระพัง 16 4 บ้านโจด 9 5 บ้านนาตาล 8 6 บ้านนาไร่เดียว 7 7 บ้านดงสวนพัฒนา 8 8 บ้านโนนค้อ 29 9 บ้านโนนค้อ 17 10 บ้านสร้างแข้ 2 11 บ้านโนนค้อ 23 12 บ้านโนนค้อ 11 13 บ้านนาทัน 14 14 บ้านโนนค้อ 19 15 บ้านดงสวนพัฒนา 21 16 บ้านนาไร่เดียว 5 รวม 225 ที่มา : กองการศึกษา งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนาทัน ณ เดือน พฤษภาคม 2556
ชื่อไฟล์ : การบริการขั้นพื้นฐาน การคมนาคม * เส้นทางจากอำเภอคำม่วง - อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งผ่านหมู่ 5, 4, 6, 16 10, 7, 15 ตามลำดับ เป็นถนนลาดยาง แต่จะมีอยู่ 2 ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง คือ จากบ้านนาไร่เดียว หมู่ 16 ถึงบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 เป็นถนนลูกรัง ประมาณ 1 กิโลเมตร และจากบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 ถึง บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 7 เป็นถนนลูกรังประมาณ 2 กิโลเมตร * เส้นทางจากอำเภอคำม่วงถึงบ้านหนองสระพัง หมู่ 2, 3 ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง * ถนนจากตำบลสู่อำเภอคำม่วง มี 2 สาย สายที่ 1 โดยผ่านบ้านโนนค้อ บ้านนาทัน บ้านนาตาลไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร สายที่ 2 โดยผ่านบ้านดงสวน บ้านสร้างแข้ บ้านนาไร่เดี่ยว บ้านโจดไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางทั้งหมด * ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาทันเป็นถนนลาดยาง * ถนนเข้าสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลนาทัน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง การโทรคมนาคม * ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง * ร้านอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง การไฟฟ้า *ตำบลนาทันมีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนยกเว้นครัวเรือนที่ย้ายไปอยู่ไกลจากชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *ดิน พื้นที่ดินส่วนมากมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายและดินภูเขา ก่อให้เกิดการกัดเซาะและการพังทลายของดินได้ง่าย *ป่าไม้ ตำบลนาทันอยู่ในพื้นที่รอยต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ รวม 15,000 ไร่ ซึ่งรวมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ * แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 16 สาย - บึง 24 สาย *แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง - ฝาย 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 20 แห่ง - บ่อโยก 22 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 16 แห่ง - สระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก 7 แห่ง - ที่กักเก็บน้ำฝนขนาดต่างๆ 6 แห่ง *แหล่งน้ำที่สำคัญ - ลำห้วยสักกะ - อ่าวลำพันชาด - ลำห้วยถ้ำพวง - ลำห้วยบ่ง - ห้วยนาทัน - ลำห้วยหนองภู่ - ห้วยงิ้ว - ลำห้วยงา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การบริการขั้นพื้นฐาน การคมนาคม * เส้นทางจากอำเภอคำม่วง - อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งผ่านหมู่ 5, 4, 6, 16 10, 7, 15 ตามลำดับ เป็นถนนลาดยาง แต่จะมีอยู่ 2 ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง คือ จากบ้านนาไร่เดียว หมู่ 16 ถึงบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 เป็นถนนลูกรัง ประมาณ 1 กิโลเมตร และจากบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 ถึง บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 7 เป็นถนนลูกรังประมาณ 2 กิโลเมตร * เส้นทางจากอำเภอคำม่วงถึงบ้านหนองสระพัง หมู่ 2, 3 ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง * ถนนจากตำบลสู่อำเภอคำม่วง มี 2 สาย สายที่ 1 โดยผ่านบ้านโนนค้อ บ้านนาทัน บ้านนาตาลไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร สายที่ 2 โดยผ่านบ้านดงสวน บ้านสร้างแข้ บ้านนาไร่เดี่ยว บ้านโจดไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางทั้งหมด * ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาทันเป็นถนนลาดยาง * ถนนเข้าสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลนาทัน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง การโทรคมนาคม * ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง * ร้านอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง การไฟฟ้า *ตำบลนาทันมีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนยกเว้นครัวเรือนที่ย้ายไปอยู่ไกลจากชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *ดิน พื้นที่ดินส่วนมากมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายและดินภูเขา ก่อให้เกิดการกัดเซาะและการพังทลายของดินได้ง่าย *ป่าไม้ ตำบลนาทันอยู่ในพื้นที่รอยต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ รวม 15,000 ไร่ ซึ่งรวมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ * แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 16 สาย - บึง 24 สาย *แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง - ฝาย 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 20 แห่ง - บ่อโยก 22 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 16 แห่ง - สระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก 7 แห่ง - ที่กักเก็บน้ำฝนขนาดต่างๆ 6 แห่ง *แหล่งน้ำที่สำคัญ - ลำห้วยสักกะ - อ่าวลำพันชาด - ลำห้วยถ้ำพวง - ลำห้วยบ่ง - ห้วยนาทัน - ลำห้วยหนองภู่ - ห้วยงิ้ว - ลำห้วยงา../add_file/การบริการขั้นพื้นฐาน การคมนาคม * เส้นทางจากอำเภอคำม่วง - อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งผ่านหมู่ 5, 4, 6, 16 10, 7, 15 ตามลำดับ เป็นถนนลาดยาง แต่จะมีอยู่ 2 ช่วงที่เป็นถนนลูกรัง คือ จากบ้านนาไร่เดียว หมู่ 16 ถึงบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 เป็นถนนลูกรัง ประมาณ 1 กิโลเมตร และจากบ้านสร้างแข้ หมู่ 10 ถึง บ้านดงสวนพัฒนา หมู่ 7 เป็นถนนลูกรังประมาณ 2 กิโลเมตร * เส้นทางจากอำเภอคำม่วงถึงบ้านหนองสระพัง หมู่ 2, 3 ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง * ถนนจากตำบลสู่อำเภอคำม่วง มี 2 สาย สายที่ 1 โดยผ่านบ้านโนนค้อ บ้านนาทัน บ้านนาตาลไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร สายที่ 2 โดยผ่านบ้านดงสวน บ้านสร้างแข้ บ้านนาไร่เดี่ยว บ้านโจดไปยังอำเภอคำม่วงเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางทั้งหมด * ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาทันเป็นถนนลาดยาง * ถนนเข้าสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลนาทัน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง การโทรคมนาคม * ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง * ร้านอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง การไฟฟ้า *ตำบลนาทันมีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนยกเว้นครัวเรือนที่ย้ายไปอยู่ไกลจากชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *ดิน พื้นที่ดินส่วนมากมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายและดินภูเขา ก่อให้เกิดการกัดเซาะและการพังทลายของดินได้ง่าย *ป่าไม้ ตำบลนาทันอยู่ในพื้นที่รอยต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ รวม 15,000 ไร่ ซึ่งรวมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ * แหล่งน้ำธรรมชาติ - ลำน้ำ, ลำห้วย 16 สาย - บึง 24 สาย *แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง - ฝาย 15 แห่ง - บ่อน้ำตื้น 20 แห่ง - บ่อโยก 22 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 16 แห่ง - สระกักเก็บน้ำขนาดเล็ก 7 แห่ง - ที่กักเก็บน้ำฝนขนาดต่างๆ 6 แห่ง *แหล่งน้ำที่สำคัญ - ลำห้วยสักกะ - อ่าวลำพันชาด - ลำห้วยถ้ำพวง - ลำห้วยบ่ง - ห้วยนาทัน - ลำห้วยหนองภู่ - ห้วยงิ้ว - ลำห้วยงา
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://opdc.csn.cx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://opdc.csn.cx../add_file/https://opdc.csn.cx
ชื่อไฟล์ : wSeB58BFri93657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uxyVsOKFri93758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qa7bSKdFri94256.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : br5EfKHFri94449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pASi1EoWed85805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5WSSBE9Wed90125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i2Wabl0Mon11113.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : atF5s1wTue15054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ลงทะเบียนรับ1,000ผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเงินอันเดียวกันกับเบียผู้สูงอายุคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลงทะเบียนรับ1,000ผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเงินอันเดียวกันกับเบียผู้สูงอายุคะ../add_file/ลงทะเบียนรับ1,000ผู้สูงอายุหรือว่าเป็นเงินอันเดียวกันกับเบียผู้สูงอายุคะ
ชื่อไฟล์ : 5kWkfwLWed33932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mlM1woTWed35553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z4msdv3Wed41435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C9CCCMcWed41529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9tH0IPDWed41814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OKHd6wBFri91501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/coota4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/coota4../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/coota4
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : jyMjjYiMon112528.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DCN61CTMon112547.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KuA3SIjMon112635.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ACJeZyOMon112849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : s5Xo8KzMon112916.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : v0vJ1JKMon113046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EQIzAdEMon113255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zCDLcCrMon113651.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tncUF2GMon113718.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : v6qm2poMon114047.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : f3wea4iMon30546.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jGiOnTQMon30557.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wsykrTrMon30620.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xjUT0BdMon30627.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yNSzFHwMon30636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : w96PSA0Mon30709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vzIt0QiMon30718.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IeQQUiPMon30814.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : o4Gz38QMon30821.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bAAZmdtMon30831.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : n6iLMNZMon30843.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gIg0tfvMon30856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yZgmVPEMon30913.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : nGYmKC5Mon30938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1MaRNGIMon30949.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tukZqzHMon31909.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : B5jtXWwMon31941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : pxqMme2Mon31955.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Nx8bBNdMon33417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lTWoob4Mon33443.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FFzZgG1Mon33459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอทราบเบอร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอทราบเบอร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ ../add_file/ขอทราบเบอร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลนาทัน ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนาทัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลนาทัน ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนาทัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566../add_file/ขอความร่วมมือข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลนาทัน ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในผ่านระบบเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนาทัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/coota4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/iit/coota4../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/iit/coota4
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : QwIDn3lThu22423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 450 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097