ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำลาด (ลำห้วยโปร่งเลาตอนบน) บ้านโนนค้อ ม.11  
  ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำลาด(ลำห้วยโปร่งเลาตอนบน) บ้านโนนค้อ ม.11  
  ระกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์  
                            ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุมาศวัดป่าสามัคคีบ้านโนนค้อหมู่ที่14  
                             ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ  
                             ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561  

 

 

โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน
โครงการกีฬาตำบลนาทันต้านยาเสพติด
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลนาทัน

 

 

 โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2560
                         
 โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี    โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็ก    โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สาร            
 ศพด.ดงสวนพัฒนา ..เพิ่มเติม    ก่อนวัยเรียน ศพด.วัดจำปาทอง..เพิ่มเติม   อินทรีย์แทนสารเคมี บ้านสร้างแข้..เพิ่มเติม             
                     
                     

 

 

   คลิ๊ก  

โครงสร้างองค์กร

       
 

รายงานผลการดำเนินงาน

       
  กิจกรรม/โครงการ         
 
       
           
           
  ภาพกิจกรรม        
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี
บ้านสร้างแข้ ม. 10
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการศึกษาดูงาน คกก.กองทุน
เทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โครงการส่งเสริมป้องกนทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
ศพด.วัดจำปาทอง
โครงการส่งเสริมป้องกนทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
ศพด.วัดจำปาทอง
โครงการส่งเสริมป้องกนทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน
ศพด.วัดจำปาทอง